Tema
Debat

Ordbog - ord og begreber om forsikring

Her kan du finde forklaringer til forskellige ord og begreber om forsikring.​

 

Vil du vide mere om forsikringer?

På Forsikringsoplysningen kan du finde svar på de fleste spørgsmål om forsikringsforhold. Læs mere om forsikringstyper, gode råd, klagemuligheder eller download pjecer om forsikring.

Gå til forsikringsoplysningen.dk

 

 

Ordbog
Alarm til alarmcentral

Et AIA-anlæg overvåger elektronisk om nogen bryder ind i din bolig. Hvis det sker, bliver det registreret, og en alarm kan blive afsendt til en forudbestemt modtager - for eksempel en kontrolcentral. AIA-anlæg kan installeres med forskelligt overvågningsomfang. Forsikringsselskaberne anvender normalt seks sikringsniveauer, der bliver kaldt sikringsniveau 10 - 60. Kravene til overvågningens omfang og kvalitet varierer for sikringsniveauerne . Sikringsniveauerne bliver primært anvendt i erhvervsbygninger, men sikringsniveau 20 og 30 anvendes i stigende grad også på privatområdet. Du kan læse mere om sikringsniveauerne på www.fp.sikring/tyveri.

Alarm, lokal

Et alarmanlæg forhindrer ikke indbrud. Men det stresser tyven, når alarmen går i gang. Reaktionen i forbindelse med en alarm kan enten være en nabo, som kan tilkalde politiet – eller et vagtfirma, der møder op på din bopæl.

Almindeligt privat indbo

Dine private ejendele, herunder alt hvad der hører til et privat hjems normale udstyr. Men ikke: Særligt privat indbo, særlige private værdigenstande, penge, pengerepræsentativer og betalingskort, værktøj, der bliver anvendt erhvervsmæssigt, cykler, husdyr, småbåde m.m. Disse ting er også omfattet af indboforsikringen, men er ofte dækket på anden måde end almindeligt privat indbo.

Anskrig

Råb om hjælp eller om, at der er sket noget alvorligt.

Arbejdsmarkedets Erhvervs Sikring

En myndighed under Beskæftigelsesministeriet, der afgør om en skade eller en sygdom kan blive anerkendt som en arbejdsskade. Såfremt forsikrede og forsikringsselskabet er uenige om størrelsen af den méngrad, som et ulykkestilfælde måtte have givet anledning til, kan spørgsmålet også blive forelagt Arbejdsmarkedets Erhvervs Sikring mod et gebyr. Begge parter har hver for sig adgang til at forelægge spørgsmålet for Arbejdsmarkedets Erhvervs Sikring, der i så fald afgiver en vejledende udtalelse i sagen. At udtalelsen er vejledende betyder, at udtalelsen ikke er bindende for nogen af parterne. Domstolene skal i givet fald træffe den endelige afgørelse. Ved ulykkesforsikring er udtalelsen normalt bindende for begge parter.

Areal udhuse/garage i m2

Alle bygninger på grunden, som ikke er en del af selve boligen. Fx garage, carport, udestue, vinterhave, udhus (redskabs-, brænde- og cykelskur m.m.), overdækket terrasse, drivhus, lysthus og pavillon. Legehuse, hundehuse og andet uden egentligt fundament bliver IKKE regnet med.

Bebygget areal i m2

Det bebyggede areal omfatter stueetagens areal. Arealet af åbne, overdækkede terrasser, åbne altaner og åbne indgangspartier bliver ikke medregnet i det bebyggede areal.

Begunstiget

En fysisk eller en juridisk person, som har ret til at få udbetalt hele forsikringssummen eller en del deraf efter et dødsfald, der er dækket af forsikringen. Bliver forsikringssummen udbetalt til en begunstiget, indgår den ikke i forsikredes bo. Det er muligt at udbetale erstatning til en begunstiget hurtigt, idet dødsboet ikke behøver at være færdigbehandlet, før pengene bliver udbetalt. Hvis forsikringssummen ikke bliver betalt til ægtefælle, bliver erstatningen reduceret med en boafgift.

Besvimelse, skade som følge af

Besvimelse er ikke i sig selv et ulykkestilfælde. Derfor vil en skade som følge af et besvimelsestilfælde ikke nødvendigvis udløse erstatning på ulykkesforsikringen. Hvorvidt dette er tilfældet, vil afhænge af den konkrete forsikringsaftale. Nogle forsikringsselskaber har imidlertid valgt at anvende en ulykkesdefinition, der indebærer, at skader som følge af besvimelse m.v. er dækket af forsikringen. Se under ”Ulykkestilfælde”.

Bilforsikring

 

Bilforsikring består af en lovpligtig ansvarsforsikring, der dækker skader, du selv eller en anden fører af din bil laver på andre personer eller deres ting. Desuden er der for de fleste biler tegnet en kaskoforsikring, der dækker skader på den forsikrede bil. Forsikringerne kaldes undertiden autoforsikringer eller motorkøretøjsforsikringer. Kaskoforsikringen omfatter også en retshjælpsforsikring. Du kan læse mere om forsikringen på www.forsikringogpension.dk.
Boligareal i m2

Til boligarealet medregnes hele det areal, der bliver anvendt til boligformål, herunder køkken, bad, wc-rum m.m. samt boligareal i udnyttet tagetage og andel af adgangsarealer. I kælderetage medtages arealet af de rum, der må anvendes til beboelse i henhold til byggelovgivningen, samt arealet af køkken, baderum og wc-rum.

Brand

Ild, der danner flammer, som kan sprede sig ved egen kraft. Svidning forårsaget af fx tobaksgløder er ikke omfattet af begrebet brand.

Brandforsikring

Forsikring mod brand. Brandforsikringen omfatter også en del risici, som er beslægtet med brand som lynnedslag, eksplosion, sprængning, følgeskader som fx røg- og sodskader, korrosion, bortkomst og forureningsskade i forbindelse hermed.

Bygningskasko (fritidshusforsikring)

Fritidshusforsikringen består af en bygningsforsikring og en indboforsikring. Bygningsforsikringen er opdelt i en bygningsbranddel og en bygningskaskodel. Bygningskaskodækningen er vigtig, fordi den dækker skader efter fx storm, vandskade, indbrud og hærværk. Dækningen omfatter også dit erstatningsansvar som husejer, hvis andre kommer til skade på din ejendom. Samtidig giver den dig mulighed for retshjælp, hvis du som husejer bliver blandet ind i en retssag.

Bygningskasko (husforsikring)

En del af husforsikringen. Husforsikringen består af en bygningsbranddel og en bygningskaskodel. Bygningskaskodækningen er vigtig, fordi den dækker skader efter fx storm, vandskade, indbrud og hærværk. Dækningen omfatter også dit erstatningsansvar som husejer, hvis andre kommer til skade på din ejendom fx hvis du ikke har ryddet sne på dit fortov. Og den giver dig mulighed for retshjælp, hvis du som husejer bliver blandet ind i en retssag.

Bærer risikoen for en ting

At bære risikoen for en ting betyder, at man kan komme til at erstatte en evt. skade på tingene, uanset om man kan gøre for skaden eller ej. Lejer man fx et fjernsyn, står der ofte i lejekontrakten, at lejeren bærer risikoen for det lejede

Dagligdags skader

Skader som sker ved almindelig brug og slitage. Det kan fx være rengøring, reparation, ridser og skrammer.

Dagsværdi

Værdien på skadedagen for en tilsvarende ting som den ødelagte/stjålne. Det vil sige genanskaffelsesprisen minus eventuel værdiforringelse på grund af fx alder og slid.

DMR

En forkortelse for Digitalt Motorregister. Dette offentlige register håndterer registrering af køretøjer, tildeling af nummerplade, forsikring m.m.

Dobbelt erstatning

Bliver brugt ved ulykkesforsikring. Såfremt forsikringen indeholder dobbelterstatning, vil erstatningen blive fordoblet. Tildeling af dobbelterstatning forudsætter som oftest, at den tildelte méngrad overstiger en nærmere angiven pct.-grad, fx 30 pct. Tildeling af dobbelterstatning kan være aldersafhængig.

Dødsfaldsdækning

Dækning ved den forsikredes død. Forsikringssummen bliver udbetalt til den person, der er indsat som begunstiget, hvis sikrede dør.

El-skade/kortslutning

El-skade/kortslutningsdækning udvider indbodækningen til også at dække skade i dine almindelige elektriske apparater, når det sker på grund af kortslutning, induktion eller overspænding. Almindelige elektriske apparater er fx radio, tv, video, køkkenmaskiner, hårtørrere og hårde hvidevarer. Kun apparater til privat brug er dækket.

Erstatningsansvar

Erstatningsansvar foreligger, når en person juridisk kan blive draget til ansvar for en skade og derfor normalt skal betale erstatning for det økonomiske tab, skaden har ført til. Det er normalt en betingelse for erstatningsansvar, at skadevolderen har handlet mere uforsigtigt, end et fornuftigt menneske ville have gjort i en tilsvarende situation.

Fabriksmonteret standardudstyr

Udstyr, som en bil som standard har monteret, når den som ny bliver leveret fra bilfabrikken.

Farlig sport

Ulykkesforsikringen dækker normalt ikke farlig sport som f.eks. boksning, bjergbestigning og faldskærmsudspring. Kontakt dit forsikringsselskab for at høre, om du kan udvide forsikringen med farlig sportsdækning.

Faskine

Underjordisk stenfyldt hul, hvor vand ledes hen til for at sive væk.

Fast bygningsdel

Fast bygningsdel er husets glas, kummer, hårde hvidevarer samt vand-, varme- og afløbsinstallationer. For Husforsikringen er det også gas- og olieinstallationer samt elkabler. Herudover er det fundamenter, tag, mure, gulv, loft, altaner, trapper osv. Betingelsen for dækning er, at delene er monteret på deres blivende plads.

Fast bygningstilbehør

Betegnelse for de genstande, der indgår som en integreret del af bygningen, og er omfattet af bygningsbrandforsikringen. Det kan f.eks. være et varmeanlæg, elektriske installationer, hårde hvidevarer m.v.

Forkortet opsigelse

De fleste selskaber har indført en adgang for alle kunder til at opsige deres forsikring med maksimalt 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned. Det koster dog et gebyr, som afhænger af, om forsikringen har været i gang i mere eller mindre end 1 år.

Forsikringsbegivenheden

Forsikringsbegivenheden er den hændelse, som udløser erstatning fra forsikringen.

Forsikringspakker (samlerabat)

Forsikringerne sælges ofte i pakker, som kan give rabat og fordele.

Forsikringssum

Forsikringssummen er det maksimale beløb, du kan få dækket ved skade. Forsikringssummen bør ikke være mindre end, hvad det vil koste at genanskaffe alt indbo i tilfælde af en totalskade – fx en brand.

Forsikringstager

Den person, som har indgået forsikringsaftalen med forsikringsselskabet

Forsvarligt aflåst

Betyder normalt, at døre er lukkede og låste, og at vinduer er lukkede og helt tilhaspede.

Forsæt

En skade, der er forvoldt ved fortsæt betyder, at skaden er lavet med vilje. At handle i forsæt (eller forsætligt) betyder, at man handler med fuld vished om, at handlingen vil medføre skade, eller når man foretager en handling, som med overvejende sandsynlighed vil medføre en skade.

Fortrydelsesret

Når du køber en ny forsikring, kan du fortryde købet af forsikringen. Det gælder også, selv om forsikringstiden er startet. Fortryder du aftalen, har forsikringsselskabet ikke krav på betaling. Du kan fortryde aftalen indtil 14 dage efter, at du har modtaget forsikringsbetingelserne og oplysning om fortrydelsesretten. Fristen bliver regnet fra det tidspunkt, du modtager oplysningerne - også selv om du modtager oplysningerne, før din forsikring begynder. Udløber fristen en helligdag, bliver den følgende hverdag regnet som den sidste dag. Når du fortryder, så gør det ved anbefalet brev. Gem din kvittering. For livsforsikring og individuel pensionsordning er fristen dog 30 dage.

Friskadedækning

Friskadedækning betyder, at din forsikring ikke stiger i pris og at du evt. ikke skal betale selvrisiko efter visse uforskyldte skader på bilen, fx tyveri, brand eller nedstyrtende genstande. Der er typisk også særligt lempelige regler for glasskader. Læs om de enkelte selskabers dækning på resultatbilledet under "vis vilkår" og "friskadedækning".

Fritidshusforsikring

Fritidshusforsikringen er en kombineret forsikring, hvor du kan vælge at forsikre både selve bygningen og indboet i fritidshuset. Forsikringen er opbygget af moduler, som du selv kan sammensætte. Alle bygninger på grunden er omfattet af forsikringen, og derudover dækker den faste installationer og bygningstilbehør som for eksempel glas, sanitet, hårde hvidevarer, radiatorer, vandinstallationer og flagstænger. Det indbo, som er omfattet af forsikringen, er det indbo, som altid befinder sig i huset. Det er for eksempel møbler, tøj, service og haveredskaber.

Fritidsulykkesforsikring

En ulykkesforsikring, som alene dækker i det tidsrum på døgnet, hvor forsikrede ikke er på arbejde. En fritidsulykkesforsikring kan kun tegnes af og for personer, for hvem det er rimeligt nemt at afgøre, hvorvidt vedkommende er på arbejde eller har fri. Fritidsulykkesforsikringen kan således ikke tegnes af selvstændige erhvervsdrivende, studerende, pensionister etc.

Færdselsuheld

Færdselsuheld på en indboforsikring er påkørsel, sammenstød, væltning eller lignende kørselsuheld, hvor et trafikmiddel - fx bil, knallert eller cykel - er indblandet.

Genanskaffelsesprisen

Prisen på skadetidspunktet for køb af en tilsvarende genstand som den beskadigede eller bortkomne.

Glas- og klummeforsikring

Glas- og kummedækningen dækker brud på glasruder, glaskeramiske kogeplader, toiletkummer, badekar, cisterner og håndvaske samt afskalning, ridsning eller lign., hvis glasset/saniteten bliver ubrugeligt.

Godkendt lås

Det er alle DVN (Dansk Varefakta Nævn) godkendte låse. Det fremgår af låsebeviset, om låsen er DVN godkendt.

Grov uagtsomhed

Tilsidesættelse af det hensyn, som selv en skødesløs person plejer at udvise.

Grønt kort

Grønt kort kan en bilejer få udleveret hos sit forsikringsselskab. Det bliver brugt i udlandet som bevis for, at bilen er ansvarsforsikret (er ikke et krav ikke inden for EU).

Gæstebudsskade

En mindre tingskade, som er sket under almindeligt privat samvær. Efter gældende retspraksis har tingens ejer ikke krav på erstatning. Skadevolderens forsikringsselskab dækker disse skader, men skadelidte må ofte bære en selvrisiko.

Haveanlæg

Vil i de fleste tilfælde kun omfatte planter og det øverste kultiverede jordlag. Kan også omfatte fx springvand, stensætninger og belægninger.

Heltid/fritid, ulykkeforsikring

En heltidsulykkesforsikring dækker alle døgnets 24 timer, uanset om man er på arbejde eller har fri. Forsikringen dækker i de fleste tilfælde også ulykker, der sker på den forsikrede persons arbejdsplads. En fritidsulykkesforsikring dækker kun i fritiden - det vil sige, når den person, der er forsikret, ikke er på arbejde.

Heltidsulykkesforsikring

En ulykkesforsikring, som dækker alle døgnets 24 timer, uanset om forsikrede er på arbejde eller har fri. Forsikringen dækker derfor som udgangspunkt også skader som følge af ulykkestilfælde, der indtræffer på forsikredes eventuelle arbejdsplads, og som derfor også er omfattet af lov om arbejdsskadesikring.

Hjemmeboende børn

Børn er dækket på indboforsikringen, så længe de har folkeregisteradresse hos forældrene. Udeboende børn er typisk dækket, så længe de er under 21 år og bor alene.

Husbuk

En træødelæggende bille, der helst opholder sig i beboelser og på varme steder. Husbuk har vinger og kan flyve, hvis det er varmt nok. Ofte sker der skader i loftstømmer og i træ placeret andre steder, hvor det er varmt. I de fleste tilfælde vil det være nødvendigt med eksperthjælp for at komme af med husbukke.

Husejeransvar

Husejeransvar dækker skade på personer, dyr og ting, når forsikringstageren er erstatningsansvarlig for skaden, fx hvis man glemmer at rydde sne.

Husforsikring

Forsikringen dækker skader på helårshuset forårsaget af brand, storm, vand m.m. Desuden omfatter den typisk også dækning for anden pludselig skade. Ofte har forsikringen også insekt- og svampedækning, glas- og sanitetsdækning samt dækning for skader på stikledninger og skjulte rør. De sidstnævnte deldækninger er i nogle tilfælde tilvalg. Forsikringen omfatter også en husejeransvarsforsikring og en retshjælpsforsikring. Husforsikringen kan også hedde villaforsikring, parcelhusforsikring, ejendomsforsikring eller bygningsforsikring.

Husstand

De familiemedlemmer, der bor hos forsikringstageren, fx personer, der er gift med eller lever i fast parforhold med forsikringstageren eller hjemmeboende børn. Det er en forudsætning, at de har folkeregisteradresse samme sted som forsikringstageren.

Hændeligt uheld

Der er ikke udvist uagtsomhed. Skadevolder har handlet som en fornuftig og omhyggelig person, men alligevel er der sket en skade, som skadevolder ikke bliver erstatningspligtig for.

Hærværk

Skade forvoldt med forsæt (med vilje) og i ondsindet hensigt.

Indboforsikring

Forsikringen dækker skader på husstandens indbo og private ejendele, hvis det bliver beskadiget/forsvinder på grund af tyveri, brand, storm m.v. Forsikringen omfatter endvidere en ansvarsforsikring, der dækker det erstatningsansvar, husstandens medlemmer kan pådrage sig som privatpersoner. Forsikringen omfatter en retshjælpsforsikring, der dækker omkostninger ved en række private retssager, som husstandens medlemmer måtte blive involveret i. Indboforsikringen går også under andre betegnelser som fx familieforsikring, indbo- og ansvarsforsikring, hjemforsikring, husstandsforsikring eller Familiens Basisforsikring.

Indbosum (fritidshusforsikring)

Det maksimale beløb, du kan få dækket ved skade, på fritidshusforsikringens indbodækning. Indbosummen bør ikke være mindre end, hvad det vil koste at genanskaffe alt indbo i tilfælde af en totalskade – fx en brand.

Indbrudstyveri

Indbrudstyveri forudsætter, at tyveriet er sket fra en bygning eller et lokale, hvor døre og vinduer er låste/tilhaspede. Kravet om, at døre skal være låste, gælder også, selvom der er personer i bygningen.

Indplacering, din nuværende

Prisen på en bilforsikring er meget afhængig af, hvor mange år du har haft bilforsikring, og hvor mange skader du har haft. Hvis alle selskaber skulle indplacere dig helt korrekt, ville du skulle svare på mange spørgsmål. På Forsikringsguiden kan du vælge mellem at være ny bilist, elitebilist eller andet.

Induktion

Når et magnetfelt bliver ændret så hurtigt, at det giver overspænding og gnister.

Insekt- og svampeforsikring

Dækker insekt- og svampeskader. Insektforsikringen dækker bygningsskader forårsaget af træ- og murødelæggende insekter, herunder husbukke. Svampeforsikringen dækker direkte skader som følge af svampeangreb, der ødelægger træet, eller hvis træet er blevet ødelagt af svamp.

Insekt, råd og svampeforsikring

Kombineret forsikring, der dækker insekt og svamp samt evt. råd. Insektforsikringen dækker bygningsskader forårsaget af træ- og murødelæggende insekter, herunder husbukke. Svampeforsikringen dækker direkte skader som følge af svampeangreb, der ødelægger træet, eller hvis træet er blevet ødelagt af svamp. Hvis der er råddækning på forsikringen, dækker den også rådskader.

Insektforsikring

Forsikringen dækker bygningsskader, forårsaget af træ- og murødelæggende insekter - herunder husbukke.

Invaliditet

Se under "Mén".

Jagtforsikring

En lovpligtig ansvarsforsikring, som indehavere af jagttegn ifølge jagtloven skal have.

Jordvarmeslanger

Varme som bliver hentet via slanger, der er placeret i jorden og ved hjælp af en varmepumpe bliver omsat til varme i bygningen.

Juridisk ansvar

Juridisk ansvar er det samme som erstatningsansvar.

Kaskoforsikring

Dækker skader på din bil, herunder brand. Dækker normalt også skader på det tilbehør, der som standard er monteret af bilfabrikken. Samtidig får du mulighed for retshjælp, hvis du som bilejer bliver blandet ind i en retssag.

Mekanisk skade

Skade, der alene opstår i og er begrænset til bilens mekaniske, elektriske eller elektroniske dele (fx motor, transmission, styretøj, starter, generator, tændingslås, ledningsnet eller elektroniske styre- eller kontrolbokse).

Mén

De ulemper i den personlige livsførelse, som en skade har medført. Graden af varigt mén bliver fastsat på grundlag af skadens medicinske art og omfang og under hensyn til de ulemper, som skaden betyder i den skadelidtes personlige livsførelse. Ulemperne ved en skade bliver vurderet ens for alle, uanset erhverv, alder, køn etc., fordi ulemperne er de samme for alle. Ulykkesforsikringen giver kun erstatning, hvis méngraden er 5 pct. eller derover. Det står i forsikringsbetingelserne, hvilken méngrad der giver erstatning. Méngraden bliver i de fleste tilfælde fastsat ud fra en tabel, som Arbejdsskadestyrelsen udarbejder.

Méngrad

Se under mén.

Motorcykel, scooter eller knallert 45

Kører du motorcykel, scooter eller knallert 45, kan der være begrænsninger i dækningen, hvis du kommer til skade under kørslen. Kontakt dit forsikringsselskab for at høre om muligheden for at udvide dækningen.

Nyt for gammelt

Man får ikke altid "nyt for gammelt". En erstatningsudbetaling kan blive nedskrevet for slid og ælde.

Nytteværdi

Bliver brugt ved erstatningsberegning for indbogenstande og personlige brugsgenstande, der er ældre end 1-2 år. Er nytteværdien af en ødelagt/stjålet ting ikke væsentligt nedsat, og er der ikke tale om en ting, der normalt bliver udskiftet med jævne mellemrum, vil forsikringsselskabet ofte skulle betale erstatning efter nyværdi.

Nyværdi

Nyværdi på husforsikring betyder, at forsikringsselskabet ved en skade betaler det, det koster at genoprette det beskadigede som nyt med samme byggemåde. På bilforsikring betyder det bilens vejledende udsalgspris inkl. afgifter og moms ved første registrering.

Nærmeste pårørende

Bliver brugt i forbindelse med begunstigelse og er en betegnelse for, hvem der skal have udbetalt forsikringssummen. Er "nærmeste pårørende" indsat som begunstigede, bliver forsikringen udbetalt til ægtefællen. Hvis ikke man har en ægtefælle, bliver forsikringen udbetalt til børn, børnebørn eller oldebørn (livsarvinger). Er der ingen livsarvinger, vil forsikringen blive udbetalt til arvinger i henhold til testamentet. Har man ikke oprettet testamente, tilfalder forsikringen arvinger efter loven - typisk forældre eller søskende. Er der ingen arvinger tilfalder erstatningen Staten.

Penge

Mønter, sedler og udenlandsk valuta.

Pengerepræsentativer

Er bl.a. ubenyttede frimærker, tilgodebeviser, togbilletter samt taletids- og klippekort. Afgørende er den lette adgang til omsætning til kontanter

Pludselig skade

En skade, der sker uventet, og hvor både årsagen og virkningen sker her på et tidspunkt og ikke over et tidsrum.

Pris med samlerabat

Forsikringsselskaberne tilbyder ofte rabat og andre fordele, hvis du køber mere end én forsikring (samler dine forsikringer i selskabet).

Progressiv erstatning

Såfremt forsikringen indeholder progressiv tillægserstatning, yder forsikringen et tillæg til den erstatning, som følger af forsikringsaftalen. Tillæggets størrelse udgør en procentandel af den aftalemæssige erstatning, og procentandelen er identisk med den tildelte méngrad.

Påregnelig

Det man må forvente ved almindelig fornuftig omtanke.

Ran

Det åbenlyse tyveri, hvor der ikke bliver brugt eller truet med vold, og hvor tyveriet bliver bemærket af den bestjålne eller andre tilstedeværende i det øjeblik, det sker.

Regres

Regres betyder, at et forsikringsselskab, som har udbetalt erstatning for en skade, kan kræve erstatningsbeløbet helt eller delvist tilbage fra den, der har forvoldt skaden.

Rem

Vandretliggende tømmer, der bærer en overliggende konstruktion - fx tagspærene.

Restance

Restance betyder at være bagud med betaling af sin forsikring.

Retshjælpsforsikring

Forsikringen dækker sagsomkostninger ved visse private retstvister. Du kan ikke købe Retshjælpsforsikring som selvstændig forsikring, men den er en del din indboforsikring og din husforsikring samt din bilforsikring, hvis bilen er kaskoforsikret.

Rødt servicekort (det røde SOS-kort)

Bevis for, at motorkøretøjets kaskoforsikring omfatter den særlige redningsdækning, der altid er knyttet til købet af kaskoforsikringen ved kørsel i udlandet. Servicekortet bliver udstedt af forsikringsselskabet, men selve forsikringen administrerer SOS International.

Rør, kabel og stikledning

Forsikringen dækker skader på skjulte vand-, varme-, gas-, olie-, afløbsrør og elkabler inde i bygningen samt afløbsinstallationer i jorden. Dækningen omfatter fejlfinding og reparation af utætheden samt de direkte følger af utætheden, fx vandskader.

Røveri

Tyveri, hvor der bliver anvendt vold eller truet med øjeblikkelig anvendelse af vold.

Råd

Råd i træ er forårsaget af fugt. Nedbrydningen af træet forløber normalt langsommere end ved et regulært svampeangreb. Nogle husforsikringer dækker også rådskader.

Samlerabat (forsikringspakker)

Forsikringsselskaberne tilbyder ofte rabat og andre fordele, hvis du køber mere end én forsikring (samler dine forsikringer i selskabet).

Sammenligningsgrundlag

For at kunne vise ligheder og forskelle i forsikringsvilkårene, bruger Forsikringsguiden noget vi kalder sammenligningsgrundlag. Sammenligningsgrundlagene er et udsnit af de forsikringsvilkår, som gælder for det pågældende forsikringsprodukt. Sammenligningsgrundlaget er ikke et sæt fuldstændige forsikringsvilkår – dem får du, når du indhenter et tilbud eller køber en forsikring hos et selskab. Det er derfor heller ikke alle oplysninger om forsikringens dækning, som er med i sammenligningsgrundlaget. I stedet har vi udvalgt de oplysninger, som vi skønner, er mest relevante for kunderne, når de skal sammenligne forskellige selskaber.

Selvrisiko

Det beløb, du selv skal betale ved en skade.

Septiktank

Beholder, hvori urenhederne i spildevandet bliver nedbrudt bakteriologisk og faste partikler bliver tilbageholdt.

Septitank

Beholder, hvori urenhederne i spildevandet bliver nedbrudt bakteriologisk og faste partikler bliver tilbageholdt.

Sikret

En person, som efter forsikringsbetingelsernes ordlyd er omfattet af forsikringens dækning og derfor ved skade er berettiget til erstatning.

Simpelt tyveri

Opsamlingsbegreb for de tyverier, der ikke kan blive betragtet som indbrudstyveri, ran eller røveri. Simpelt tyveri foreligger, når tyven ubemærket har kunnet stjæle genstande fra uaflåste bygninger eller uaflåste rum i sådanne bygninger, samt ved tyveri fra biler.

Skybrud

Når nedbøren falder med en intensitet på 1 mm i minuttet eller over 40 mm pr. døgn, og er så kraftig, at den ikke kan få normalt afløb gennem i øvrigt utilstoppede afløb.

SOS-kortet

Det røde SOS-kort - redningsdækning for kaskoforsikrede biler ved kørsel udenfor Danmark i Europa.

Startspærre

En startspærre er en tyverisikring, der afbryder strømmen til eksempelvis startmotor, tænding og brændstofpumpe. Herved kan bilen ikke længere starte ved blot at kortslutte den simple tændingslås. En god startspærre er så effektiv, at biltyve ofte opgiver på forhånd. De fleste fabriksnye biler er i dag monteret med startspærre.

Sternbeklædning

Beklædning/bræt anbragt enten skråt eller lodret på spærender til afslutning af tagskæg (tagudhæng).

Stikledning

Ledning/rør der forbinder den enkelte husstand med det offentlige forsyningsnet, fx kloakledning.

Storm

Kræver normalt, at der er tale om vindstyrke på over 17,2 m/sek. målt efter sædvanlige meteorologiske principper.

Sumløs

​En sumløs forsikring betyder, at der ikke er noget loft eller maksimum på værdien af det samlede indbo, du har i dit hjem.

Svampedækning

Dækker direkte skader som følge af svampeangreb, der ødelægger træet, eller hvis træet er blevet nedbrudt af svamp

Svidning

De typiske svideskader opstår ved, at smågløder fra rygende tobak, brændeovne, pejse, stjernekastere o.lign. fremkalder små afsvedne brune/sorte pletter eller småhuller på gulvtæpper, beklædning, duge o.lign. uden at der opstår flammer.

Sygdom, skader som følge af

Erstatning efter ulykkesforsikringen forudsætter, at den erstatningsudløsende skade er pludselig opstået. Skader som følge af sygdom kan sædvanligvis ikke leve op til dette krav, hvorfor sådanne skader ikke er erstatningsberettigende på ulykkesforsikringen.

Særlige private værdigenstande

Guld, sølv, platin, perler, ædelstene, smykker, frimærke- og møntsamlinger.

Særligt privat indbo:

Fx. antikviteter, cd'er, ure, mobiltelefoner samt en række andre indbogenstande, som særligt ofte er udsat for tyveri. Du kan finde den fuldstændige liste i Forsikringsguidens fællesvilkår for indboforsikring.

Tagbeklædning

Den ydre beklædning af et tag, der beskytter underliggende konstruktioner mod vejrlig.

Tilbygning eller ombygning

Hvis du har planer om at lave en tilbygning eller bygge om, skal du kontakte dit forsikringsselskab, for at få udvidet forsikringen til at dække i byggeperioden. Byggematerialer er normalt ikke dækket på forsikringen - her kan du købe en entrepriseforsikring.

Tilfældigt svigtende varmeforsyning

Tilfældigt svigtende varmeforsyning kan især skyldes strømafbrydelse samt brud på gasledning eller fjernvarmeledning. Men stopper fyret, fordi du løber tør for olie, er der ikke tale om tilfældigt svigt.

Tillægserstatning

Begrebet opstår i forbindelse med erstatning for varigt mén (invaliditet) på ulykkesforsikringen. Der er to forskellige former, dobbelt- og progressiv erstatning. Se under "Dobbelterstatning" og "Progressiv erstatning".

Trixtank

En trixtank er en bundfældningstank til rensning af spildevand. Trixtanken er et dansk begreb (handelsnavn), hvor slam glider ned ad skrå flader til et særligt rådnerum.

Tyveri

Se indbrudstyveri eller simpelt tyveri.

Tyverialarm

Hvis du har sikret dit hjem med elektronisk tyverialarm, kan det medføre rabat på din forsikring. Kontakt forsikringsselskabet for at høre, hvilke alarmer der er godkendt til en rabat.

Tøbrud

Store mængder smeltevand, der er kommet på grund af temperaturstigning på adskillige grader over frysepunktet ved brat omslag i vejret. Smeltevandsmængden er så stor, at den ikke kan få normalt afløb gennem i øvrigt utilstoppede afløb.

Uagtsomhed

At udvise uagtsomhed (eller at handle uagtsomt) betyder tilsidesættelse af den agtpågivenhed, opmærksomhed, eftertænksomhed, som der er krævet i forbindelse med den omhandlede situation. Tilsidesættelsen kan antage forskellige grader, nemlig simpel og grov. Det er kun skader, der er opstået som følge af grov uagtsomhed, der ikke udløser erstatning. Hvorvidt der i den givne situation foreligger simpel eller grov uagtsomhed, vil afhænge af de konkrete omstændigheder ved ulykkestilfældet.

Udlejningsbekendtgørelse

En bekendtgørelse der er udstedt af Justitsministeriet. Som hovedregel er det kun tilladt at udleje motorkøretøjer uden fører under iagttagelse af reglerne i bekendtgørelsen.

Ulykkesforsikring

En ulykkesforsikring kan betale erstatning, hvis du får et varigt mén, får beskadiget tænderne eller dør på grund af en pludselig ulykke. Du kan tegne en ulykkesforsikring for dig selv, din ægtefælle/samlever og eventuelle børn. Du kan vælge mellem heltids- eller fritidsdækning og mellem forskellige forsikringssummer.

Ulykkestilfælde

Et ulykkestilfælde er en tilfældig af forsikredes vilje uafhængig udefra kommende indvirkning på legemet, som har en påviselig beskadigelse af dette til følge. Ved beskadigelse af forsikredes arme og ben er der alene krav om, at årsagen er pludselig og med en påviselig beskadigelse af de pågældende legemsdele til følge. Nogle forsikringsselskaber definerer en ulykke bredere end ovenstående: En pludselig hændelse, der forårsager personskade. Disse selskaber dækker skader, som hvis man fx besvimer eller får et ildebefindende.

Varigt mén

Mén er de ulemper i den personlige livsførelse, som en skade har medført. Graden af varigt mén bliver fastsat på grundlag af skadens medicinske art og omfang og ud fra de ulemper, som skaden betyder i den skadelidtes personlige livsførelse. Ulykkesforsikringen giver kun erstatning, hvis méngraden er 5 pct. eller derover. Det står i forsikringsbetingelserne, hvilken méngrad der giver erstatning.

Vindskede

Bræt eller metalprofil til afslutning af tagbeklædning ved tagfladens afslutning ved gavl.

Voldeligt opbrud

Det vil sige, at der skal være synlige tegn på indbrud, som fx at et vindue er smadret eller, at låsen er ødelagt.

Værdigenstande

Guld, sølv, platin, perler, ædelstene, smykker, frimærke- og møntsamlinger.

Vådrum

De rum i huset, hvor der er vandhaner eller toiletter, fx badeværelse, bryggers og køkken.

Årsrejseforsikring

Årsrejseforsikringen dækker, hvor den offentlige sygedækning ophører. Dækningen afhænger af, hvor du rejser hen. Årsrejseforsikringen kan fx dække erstatningsrejse og udgifter i forbindelse med læge/hospitalsbehandling, hjemkaldelse, tilkaldelse, sygeledsagelse, transportforsinkelse, forsinket fremmøde og overfald. Forsikringen dækker typisk hele husstanden ved rejser op til 60 dage.

Ingen resultater fundet