Der er en række betingelser, som skal være opfyldt for, at du kan søge om erstatning ved en skade fra din ejerskifteforsikring. Det er ikke nok, at forholdet ikke er nævnt i tilstandsrapporten.

 

Betingelser for at få erstatning ved skade

For at få erstatning ved en skade, skal der for det første være sket en aktuel skade eller være tale om et forhold, som giver en nærliggende risiko for skade på det tidspunkt, hvor du købte huset.


For det andet må skaden/forholdet ikke fremgå af tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten, og du må ikke på anden måde have haft kendskab til forholdet, da du købte huset.


Til sidst må selskabet ikke have taget et konkret forbehold i policen for det anmeldte forhold.

 

Skaden skal nedsætte husets værdi eller brugbarhed nævneværdigt

Den nedsatte brugbarhed skal være væsentlig i forhold til den brugbarhed, du ville have af et hus af samme alder i almindelig god vedligeholdelsesstand. Du må ikke – forud for anmeldelsen af skaden – have planlagt at foretage sådanne ændringer af huset, at skaden som led i dette arbejde må antages at ville blive udbedret.

 

Udgiften til at udbedre skaden skal overstige bagatelgrænsen på 5.400 kr. (beløbet indeksreguleres hver tredje år).

 

Når du anmelder et krav til dit selskab, skal du bevise, at der er en skade på dit hus, som er dækket af ejerskifteforsikringen.

 

Besigtigelse

Selskabets taksator vil i nogle tilfælde have behov for at besigtige skaden på dit hus. Det afhænger af skadens karakter. I andre sager kan der også være behov for, at du får en byggesagkyndig til at besigtige huset for at beskrive fejl, udbedringsmetode og pris (kontakt dit forsikringsselskab herom og spørg ind til evt. betaling af udgifterne).

 

Det er vigtigt, at forholdet belyses fyldestgørende. Har du eksempelvis skimmelsvamp i stuen i stueetagen og i et værelse på første sal, er det ikke nok, at du får undersøgt og beskrevet skimmelsvampen i stuen, og at du så antager, at du dermed også har bevist, at det samme gælder for værelset på førstesalen.

 

Hvad kan du få i erstatning?

Hvis din ejerskifteforsikring betaler erstatning for din skade, betaler forsikringsselskabet erstatning for den skadede bygningsdel til nyværdi (nyt for gammelt), med mindre bygningsdelen er omfattet af de lovmæssigt fastsat og bindende afskrivningstabeller.

 

Hvis bygningsdelen er omfattet af disse tabeller, fremgår det af tabellen, hvor meget din forsikring skal udbetale i erstatning - baseret på bygningsdelens alder. Se de bindende afskrivningstabeller her.

 

Der er indført en fast selvrisiko på 5.400 kr. pr. skade. I alt må selvrisiko maks. udgøre 54.000 kr. i forsikringsperioden (2022). Tallene indeksreguleres hvert 3. år.

 

Uenighed

Er du uenig i selskabets afgørelse, er det en god idé at tale med taksatoren eller sagsbehandleren i selskabet om, hvad du skal gøre for at bevise, at du har ret til erstatning for din skade. Er du stadig utilfreds med, at forsikringsselskabet ikke betaler erstatning ved en skade, kan du kontakte selskabets klageansvarlige, hvis du mener, at sagsbehandleren er nået til et forkert resultat. 


Hvis selskabet fastholder deres afgørelse, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring mod et gebyr på 200 kr. Læs mere på Ankenævnet for Forsikrings hjemmeside, hvor du også kan finde konkrete afgørelser.

 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.