For at få erstatning

Der skal være en skade eller nærliggende risiko for skade på det tidspunkt, hvor du købte huset.


Skaden må ikke fremgå af tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten, og du må ikke på anden måde have haft kendskab til forholdet, da du købte huset.


Selskabet har ikke taget et konkret forbehold i policen.

 

Skaden skal nedsætte husets værdi eller brugbarhed nævneværdigt

Den nedsatte brugbarhed skal være væsentlig i forhold til den brugbarhed, du ville have af et hus af samme alder i almindelig god vedligeholdelsesstand. Du har ikke – forud for anmeldelsen af skaden – planlagt at foretage sådanne ændringer af huset, at skaden som led i dette arbejde må antages at ville blive udbedret.

 

Udgiften til at udbedre skaden skal overstige bagatelgrænsen på 5.300 kr.

 

Når du anmelder et krav til dit selskab, skal du bevise, at der er en skade på dit hus, som er dækket af forsikringen.

 

Besigtigelse

Herefter vil selskabets taksator normalt besigtige huset. I nogle sager kan der være behov for, at du får en byggesagkyndig til at besigtige huset, for at beskrive fejl, udbedringsmetode og pris (kontakt dit forsikringsselskab herom og spørg ind til evt. betaling).

 

Det er vigtigt, at forholdet belyses fyldestgørende. Har du eksempelvis skimmelsvamp i stuen i stueetagen og i et værelse på første sal, er det ikke nok, at du får undersøgt og beskrevet skimmelsvampen i stuen, og at du så antager, at du dermed også har bevist, at det samme gælder for værelset på førstesalen.

 

Erstatning

Forsikringen erstatter den skadede bygningsdel til nyværdi (nyt for gammelt), med mindre bygningsdelen er omfattet af de lovmæssigt fastsat og bindende afskrivningstabeller.

 

Hvis bygningsdelen er omfattet af disse tabeller, fremgår det af tabellen, hvor meget forsikringen skal udbetale i erstatning -  baseret på bygningsdelens alder. Se de bindende afskrivningsstabeller her.

 

Der er indført en fast selvrisiko på 5.300 kr. pr. skade. I alt må selvrisiko maks. udgøre 53.000 kr. i forsikringsperioden. Tallene indeksreguleres hvert 3. år.

 

Uenighed

Er du uenig i selskabets afgørelse, er det en god idé at tale med taksatoren eller sagsbehandleren i selskabet om, hvad du skal gøre for at bevise, at du har ret. Er du stadig utilfreds, kan du kontakte selskabets klageansvarlige, hvis du mener, at sagsbehandleren er nået til et forkert resultat.