Tema
Debat

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikring
Dækker min ulykkesforsikring hvis jeg kommer til skade i udlandet?

Ja, en ulykkesforsikring dækker typisk også ulykkestilfælde, der sker under ophold i udlandet inden for de første 12 måneder. Nogle selskaber dækker længere end 12 måneder. Tjek, hvad der gælder for din egen forsikring.

Dækker min ulykkesforsikring tandskader?

Ja, hvis du har tilvalgt tandskadedækning, men de fleste selskaber dækker ikke tyggeskader.

Dækker min ulykkesforsikring udgifter til behandling??

Mange ulykkesforsikringer dækker behandlingsudgifter til fx. kiropraktor og fysioterapi. Hos nogle selskaber skal du købe en udvidet forsikring for at få dækket behandlingsudgifter. Vær opmærksom på, at der kan være forskel på, hvilke behandlingsudgifter forsikringen dækker samt hvor mange behandlinger, du kan få dækket og/eller hvor længe. Tjek dine forsikringsvilkår.

Er der nogen tidsfrist for, hvornår jeg kan anmelde min skade til forsikringen?

Du skal som hovedregel anmelde skaden hurtigst muligt til dit forsikringsselskab. Der er en overordnet forældelsesfrist på 3 år fra skadetidspunktet. Vær dog opmærksom på, at jo længere tid du venter med at anmelde en skade, jo sværere kan det være at dokumentere, at der er en sammenhæng mellem ulykken og dine gener.

Hvilken forsikring dækker mit barns ulykke i skolen?

Du er ikke den eneste, der er i tvivl om, hvordan dit barn er dækket, når det kommer til skade i skolen. Faktisk tror ca. en tredjedel af danske forældre, at deres børns skole eller institution har forsikret børnene, når de er der, og hver 10. ved ikke, om skolen forsikrer deres børn.


Men i 2012 fik kommunale skoler og institutioner forbud mod at forsikre børn. Få private skoler kan stadig have en forsikring. Men som hovedregel kan din datters skole kun komme til at betale erstatning, hvis man kan bebrejde dem, at ulykken kunne ske. Derfor er det forældres eget ansvar at forsikre deres børn, som ikke automatisk er dækket af forældrenes ulykkesforsikring.

 

Når der som her er andre involveret i ulykken, er det en konkret vurdering, hvor vidt I kan få dækket dit barns skader af den anden elevs forsikring, dvs. forældrenes indboforsikring.

Børn kan på samme måde som voksne blive erstatningsansvarlige for de skader, de laver på andre personer eller deres ting. Men der skal en del til, for at børn kan gøres ansvarlige under leg. Årsagen er, at der i leg er en fælles risiko for at få skader, ligesom det kan være svært at placere et ansvar. Når man skal vurdere, om et barn er erstatningsansvarlig, sammenligner man barnets handling med, hvordan et barn på samme alder normalt ville have opført sig. Har barnet opført sig anderledes og mere uforsigtigt end det typiske barn med tilsvarende alder, bliver barnet erstatningsansvarlig.

 

Jeg vil foreslå, at du beder elevens forældre anmelde uheldet til deres forsikringsselskab.

 

Har du brug for en ulykkesforsikring, kan du på www.forsikringsguiden.dk sammenligne pris og dækning på ulykkesforsikringer til dig og dit barn.

Jeg er utilfreds med min erstatning. Hvilke klagemuligheder har jeg?

Du skal starte med at skrive til dit forsikringsselskab og oplyse, at du ikke er enig i deres afgørelse. Hvis selskabet fastholder deres vurdering, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring. Vær dog opmærksom på, at Ankenævnet normalt ikke går ind i en lægefaglig vurdering af ménets størrelse, men generelt kan vurdere, om der er tale om procedurefejl. Du eller dit selskab kan få en vejledende udtalelse om de helbredsmæssige følger hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

Jeg har fået en rygskade efter et færdselsuheld. Kan jeg få erstatning fra både min egen ulykkesforsikring og modpartens bilforsikring?

Du kan få erstatning fra både din egen ulykkesforsikring og modpartens bilforsikring. Men der er forskel på, hvad du kan få i erstatning fra de to forsikringer.

Din egen ulykkesforsikring dækker, hvis du får varige mén på mindst 5 %, og behandlingsudgifter til fx fysioterapi kan også være dækket.

Fra modpartens bilforsikring kan du også få erstatning for varige mén, ligesom den kan dække de behandlingsudgifter, som din egen forsikring ikke dækker. Herudover kan du få godtgørelse for svie og smerte, når du er syg, tabt arbejdsfortjeneste hvis du ikke har fuld løn under sygdom samt erstatning for erhvervsevnetab. Du skal dog selv sørge for at anmelde din skade til modpartens forsikringsselskab. Læs mere om dine erstatningsmuligheder i vores pjece ”Beregning af personskadeerstatning”.

Kan jeg få erstatning fra flere ulykkesforsikringer?

Ja, hvis du kommer alvorligt til skade, kan du få erstatning for varige mén fra alle dine ulykkesforsikringer. Kommer du til skade på dit arbejde, skal du have en heltidsulykkesforsikring for at være dækket. Men her kan du også få erstatning fra din arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring. Du kan dog aldrig få dækket udgifter til fx tandlæge, briller eller behandlingsudgifter mere end én gang.

Kan vi kræve erstatning af kommunen for min kones fald?

For at I kan kræve erstatning fra kommunen eller deres forsikringsselskab, skal kommunen have opført sig ”anderledes end man kunne forvente”.

 

Domstolene har tidligere slået fast, at man som borger må tåle mindre niveauforskelle på fortove/stier op til i hvert fald omkring tre cm. Og selv ved ujævnheder på mere end tre cm. er det ikke altid, at man kan kræve erstatning.

 

Kommuner skal føre regelmæssigt tilsyn med offentlige gangarealer, stier osv. Men både tilsyn og vedligeholdelse sker i intervaller. Det betyder, at der mellem to tilsyn kan opstå mindre niveauforskelle, huller eller lignende, som man kan støde på som fodgænger, når man færdes i det offentlige rum. Har kommunen ført jævnligt tilsyn, og er de ikke blevet informeret om niveauforskellen, så er det tvivlsomt, at kommunen er ansvarlig for din kones skader.

 

Hvis dine kone har en ulykkesforsikring, så kan hun have ret til erstatning for både tand- og brilleskader samt eventuelt varige mén herfra.

Kan man opgøre erstatningen på min afdøde mors ulykkesforsikring efter, at hun er død?

En ulykkesforsikring giver normalt ret til erstatning, hvis en ulykke medfører varige mén på 5 % eller derover. Det er normalt først muligt at fastsætte méngraden og dermed erstatningen, når man kan konstatere de endelige følger af en ulykke.Det er typisk efter et år. Det kan derfor være svært at fastsætte en méngrad, når den forsikrede afgår ved døden kort efter ulykken.

 

Om det er muligt at få erstatning fra din mors forsikring, er en konkret vurdering. Det afhænger først og fremmest af om det, ud fra din mors journal, var muligt at fastslå, om ulykken havde medført et varigt mén på mindst 5 %. Hvis det er tilfældet, vil erstatningen blive udbetalt til dødsboet og fordelt efter arvelovens regler.

 

Indeholder din mors forsikring en dødsdækning, er det muligt at få erstatning, hvis det er lægeligt dokumenteret, at ulykken var direkte årsag til hendes død. Erstatningen vil blive udbetalt til den person, som er indsat som begunstiget (den person, der skal have forsikringssummen udbetalt) på forsikringen.

Hvordan er jeg dækket, når jeg hjælper min nabo med at fælde træer?

Når man giver sin nabo en håndsrækning i forbindelse med træfældning, er man i de fleste tilfælde sikret erstatning fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). Det skyldes, at enhver, der udfører arbejde for andre, er forsikret under arbejdets udførelse. Det gælder uanset, om man får penge for det eller ej.

 

Derfor bliver din nabo faktisk betragtet som ’arbejdsgiver’. Men din nabo er ikke, som andre arbejdsgivere, forpligtet til at købe en arbejdsskadeforsikring. For man har som privatperson kun pligt til at købe en forsikring, hvis man har medhjælp i mere end 400 timer i et kalenderår. 

 

Hvis du selv kommer til skade, skal I anmelde det til AES. AES vil vurdere, om uheldet kan betragtes som en arbejdsulykke. Hvis din nabo er skyld i, at du kommer til skade, kan din nabos ansvarsforsikring på sommerhuset betale erstatning for det, som AES ikke gør, fx ødelagte ejendele, svie og smerte og tabt arbejdsfortjeneste.

 

Har du en heltidsulykkesforsikring, kan du til også få erstatning herfra, hvis du får varige mén. Du kan derimod ikke få erstatning, hvis du kun har købt en fritidsulykkesforsikring, da forsikringen ikke dækker, hvis man kommer til skade under arbejde for andre – og dermed er forsikret efter Lov om arbejdsskadesikring. Har du slet ikke en ulykkesforsikring, vil jeg anbefale, at du køber en. Du kan sammenligne pris og dækning på ulykkesforsikringer på www.forsikringsguiden.dk.

Hvis andre kommer til skade under træfældningen, skal din nabo anmelde det til ansvarsforsikringen på hans sommerhusforsikring. Den dækker, hvis den forsikrede, her din nabo, ved fejl eller forsømmelse er skyld i skader, som rammer andre, fx en forbipasserende. Er der risiko for, at træet kan vælte ud på offentligt område, er det en god ide at lave en midlertidig afspærring, inden I går i gang med arbejdet.

 

Du kan læse mere i vores pjece om ”Vennetjenester og forsikring”.

Kan jeg få erstatning efter et styrt til en julefrokost for 4 år siden?

Som hovedregel bliver dit krav mod forsikringsselskabet forældet efter 3 år. Men der kan i nogle situationer være mulighed for at få genoptaget sagen. Det afhænger bl.a. af, om du har anmeldt uheldet, da du kom til skade.

 

Hvis du ikke har anmeldt skaden
Har du aldrig anmeldt ulykken til din ulykkesforsikring, er dit krav umiddelbart forældet efter de almindelige regler i Forældelsesloven.

 

Hvis du har anmeldt skaden
Har du anmeldt skaden til din ulykkesforsikring, da du kom til skade, kan du søge om at få sagen genoptaget hos dit forsikringsselskab – i princippet indtil 30 år efter ulykken.

Det kræver dog, at der er nye oplysninger, fx fra din læge om at følgerne efter din ulykke er forværret.

 

Når du har skiftet forsikringsselskab
Dit nye forsikringsselskab dækker ikke skader, som er opstået, før du købte forsikringen hos dem. Selvom du er skiftet forsikringsselskab siden ulykken, er det dit gamle forsikringsselskab, du skal prøve at få sagen genoptaget hos.

 

Jeg vil anbefale dig at kontakte dit gamle forsikringsselskab for at høre, hvad de har brug for.

 

Det skal du være opmærksom op, hvis ulykken er sket til en firmajulefrokost
Hvis ulykken er sket til en firmajulefrokost, kan der også være mulighed for at få genoptaget sagen hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), hvis ska-den er anmeldt til din arbejdsgivers arbejdsskadeforsikring, da du kom til skade. Du kan læse mere om genoptagelse på AES’ hjemmeside.

 

Hvis skaden er dækket af en arbejdsskadeforsikring, skal du være opmærksom på, at din egen ulykkesforsikring kun dækker, hvis det er en heltidsforsikring.

Hvordan er min datters tandskade dækket, hvis hun skifter forsikringsselskab, når hun fylder 18 år?

Mange børnetandskader kan først behandles færdigt efter, at barnet er fyldt 18 år, og så betaler den kommunale tandpleje rigtig nok ikke længere.

 

Og det er netop her, en børneulykkesforsikring kommer ind i billedet. For den dækker tandlægebehandling efter barnet er fyldt 18 år, så længe jeres børneulykkesforsikring var i kraft, da ulykken skete, og skaden blev anmeldt dengang.

 

Hvis hun senere i livet får problemer med de tænder, som blev skadet ved ulykken, skal I altså kontakte det forsikringsselskab, hvor din datter havde en børneulykkesforsikring, også selvom forsikringen ikke længere er aktiv.

 

I skal dog være opmærksom på, at der kan være regler for, hvornår behandlingen senest skal være afsluttet. Det kan I tjekke i forsikringsvilkårene eller ved at kontakte jeres forsikringsselskab.

 

Det er derfor intet til hinder for, at din datter køber en ny ulykkesforsikring i et andet forsikringsselskab, når hun fylder 18 år. Hun kan med fordel tjekke priser og dækning på ulykkesforsikringer på sammenligningsportalen Forsikringsguiden.dk, som Forbrugerrådet Tænk og brancheorganisationen Forsikring & Pension står bag.

Covid-19: Hvordan er jeg dækket, når jeg midlertidigt udfører et andet arbejde under coronakrisen?

Når man arbejder frivilligt for andre, kan man dels være sikret efter Arbejdsskadeloven, dvs. via ”arbejdsgiverens” arbejdsskadeforsikring, og dels via sin egen heltidsulykkesforsikring.

 

Arbejdsskadeforsikring
Det er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), der afgør, om man er sikret efter Arbejdsskadeloven. Det har bl.a. betydning, om der er tale om et ansættelseslignende forhold, og om ”arbejdsgiveren” har mulighed for at tilrettelægge og har gavn af arbejdet. Du kan læse mere på AES’ hjemmeside: https://bit.ly/34OI826.


Jeg vil anbefale dig at få et konkret svar på, hvordan du er dækket fra enten sygehuset, som ofte er selvforsikret, eller AES.

 

Hvis du har en ulykkesforsikring, som dækker hele døgnet
Når man ændrer erhverv eller får en bibeskæftigelse, skal man typisk give besked til sit forsikringsselskab, hvis man har en ulykkesforsikring, som dækker hele døgnet.

 

Det skyldes, at prisen i de fleste forsikringsselskaber afhænger af, hvad man laver til dagligt, fordi risikoen for at der sker ulykker varierer fra erhverv til erhverv. Det betyder, at prisen kan ændre sig, både op eller ned, når man skifter job eller får et bijob.


Nogle enkelte forsikringsselskaber har dog besluttet, at alle, der hjælper til som en del af nødberedskabet under corona-krisen, automatisk er dækket af deres normale ulykkesforsikring, uden det koster ekstra. Du må derfor spørge dit forsikringsselskab, hvordan reglerne er hos dem.

Kan et forsikringsselskab kræve en del af min ulykkeserstatning tilbage, hvis sagen genoptages?

Når et forsikringsselskab udbetaler erstatning efter en ulykke, er den bindende. Det gælder dog ikke, hvis selskabet efterfølgende får oplysninger om særlige omstændigheder, som fx at du har givet urigtige oplysninger.

 

For at du kan få genoptaget din sag, kræver det normalt, at der er nye oplysninger. Hvis der er lægelig dokumentation for, at skaden på din finger er forværret, vil jeg anbefale dig at kontakte dit forsikringsselskab.

 

Hvis din sag bliver genoptaget, vil forsikringsselskabet altså enten kunne fastholde deres afgørelse eller udbetale en ekstra erstatning, hvis de er enige i, at skaden er forværret.

Dækker min ulykkesforsikring, hvis jeg kommer til skade, når jeg hjælper en ven med havearbejde?

Når man hjælper eller udfører en tjeneste for andre, kan man være omfattet af arbejdsskadeloven. Det gælder også, selvom man ikke har fået penge for det udførte arbejde, og din ven ikke har købt en arbejdsskadeforsikring. Det kaldes vennetjenester.

 

Hvis man har en fritidsulykkesforsikring, dækker den ikke i situationer, hvor du er omfattet af arbejdsskadeloven. Har du en heltidsforsikring, skal du anmelde uheldet begge steder, da din egen forsikring også dækker under vennetjenester. 

 

Selv om der ikke er pligt til at forsikre privat medhjælp, som arbejder mindre end 400 timer om året, skal din ven stadig anmelde uheld, som sker under arbejdet, til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).

 

Det er altid en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, om en vennetjeneste er omfattet af loven. Denne vurdering foretages af AES ud fra en række kriterier, fx om arbejdet blev udført i en anden persons interesse, om hjælpen var nødvendig og af et vist omfang. Du kan læse mere om vennetjenester og dine erstatningsmuligheder på deres hjemmeside https://www.aes.dk.

 

Hvis du har en fritidsulykkesforsikring, og AES skulle nå frem til, at skaden ikke er omfattet af lovens dækning, skal du kontakte dit forsikringsselskab.

 

 

Hvornår skal jeg udvide min ulykkesforsikring med "farlig sport"?

Hvis man kaster sig ud i fysiske aktiviteter af farlig karakter, er det rigtigt, at man kan have behov for at udvide sin ulykkesforsikring.Tilskadekomst i forbindelse med farlig sport eller farlige aktiviteter kan være undtaget eller kræve en udvidelse af forsikringen. - Tjek også lige, hvordan din indboforsikring dækker, hvis du skulle komme til at lave skader på andre.

 

”Farlig sport/aktiviteter” kan fx være kampsport, bjergbestigning, faldskærmsudspring, riverrafting, motorsport m.v. Det skyldes, at der er en øget risiko for at komme til skade, og skadernes omfang er ofte voldsommere end ved mere almindelige sportsaktiviteter.

 

En klatrevæg eller trampolinspring bliver typisk ikke betragtet som ”Farlig sport”. Du vil normalt ikke have brug for at udvide forsikringen her, men de enkelte forsikringsselskabers definition af, hvad der er farligt, kan godt variere.

 

Derfor er det vigtigt, at du tjekker med dit eget forsikringsselskab, hvilke aktiviteter de definerer som farlige. Og om du har brug for at udvide din ulykkesforsikring, inden du kaster dig ud i vilde aktiviteter.

 

Du kan miste retten til at få erstatning, hvis du ikke har udvidet din ulykkesforsikring, og du kommer til skade ved en aktivitet, som kræver en udvidelse. I nogle forsikringsselskaber er det dog tilladt at deltage i en aktivitet en enkelt gang - fx i forbindelse med et firmaarrangement, en polterabend eller en fødselsdag og under professionel instruktion, uden at du skal købe en udvidelse. Det fremgår normalt af din forsikringsaftale.

Hvilken forsikring dækker, hvis min søns ven kommer til skade på vores trampolin?

Hvis man kommer til skade på trampolinen, skal det meldes til den tilskadekomnes egen ulykkesforsikring. Det gælder, både hvis det er jeres egen søn, og hvis det er en af vennerne, der er så uheldig at komme til skade.

 

For at man kan blive gjort ansvarlig for en eventuel skade, kræver det, at man har udvist en fejl eller forsømmelse. Det vil altid være en konkret vurdering ud fra den aktuelle situation. Det kan være svært at vejlede om på forhånd.

 

Man skal selvfølgelig efterse trampolinen jævnligt. Fjedre, kantmåtte og sikkerhedsnet (hvis trampolinen ikke er nedgravet) skal sikkerhedsmæssigt være i orden.

 

Sikkerhedsstyrelsen har udgivet nogle gode råd både i forhold til sikkerhed og adfærd på trampolinen – Sådan undgår du børneulykker på trampolinen | Sikkerhedsstyrelsen. Hvis man følger dem, er man hjulpet et godt stykke hen ad vejen.

Hvilken forsikring dækker, hvis jeg hjælper genboen med at klippe hæk og kommer til skade?

Du skal anmelde det til din egen heltidsulykkesforsikring, som dækker, hvis du skulle være så uheldig at få et varigt mén af ulykken. Der kan gå op til et år efter ulykken, før det kan konstateres, om du har fået varigt mén eller ej.

 

Din ulykkesforsikring dækker også behandlingsudgifter til fx fysioterapeut og kan have det, der hedder en strakserstatning, som udbetaler en kontanterstatning fx ved en brækket arm.

 

For at man kan gøres erstatningsansvarlig for en skade, så skal man have udvist en vis form for fejl eller forsømmelse. Selvom skaden er sket, fordi du hjalp din genbo, så kan han ikke gøres direkte erstatningsansvarlig.

 

Derimod er det muligt, at du kan få erstatning fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), da skaden er sket under en ”vennetjeneste”. Du bør derfor også bede din nabo anmelde skaden på AES.dk eller selv gøre det. Du kan læse mere om erstatning for vennetjenester på AES’s hjemmeside og i vores pjece vennetjenester_og_forsikring.pdf (fogp.dk).

Min søn er faldet i børnehaven og har slået sine tænder løse. Hvilken forsikring skal vi melde det til?

Indtil han bliver 18 år, er det den kommunale tandpleje, der vil stå for tandbehandlingen.

 

Ofte kan eventuelle skader først færdigbehandles, når barnet er fyldt 18 år og det er derfor vigtigt, at I anmelder skaden til hans ulykkesforsikring med det samme. Hvis der bliver behov for behandling, efter han er fyldt 18 år, så vil ulykkesforsikringen gå ind og dække.

 

Forsikringsselskabet registrerer derfor i første omgang jeres henvendelse og gør først noget, hvis der bliver behov for behandling senere.

Jeg har brækket benet under en fodboldkamp. Hvorfor vil min ulykkesforsikring først tage stilling til erstatningen om et år?

Ulykkesforsikringen dækker som udgangspunkt, hvis man får et varigt mén efter et ulykkestilfælde. Den kan også dække behandlingsudgifter efter et ulykkestilfælde.

 

I dit tilfælde har forsikringsselskabet anerkendt skaden, men man er nødt til at vente et stykke tid, før man kan vurdere, om du har fået et varigt mén. Typisk venter selskabet et års tid, før de vurderer, om der er tale om et varigt mén og i så fald, hvor stort det er. Méngraden skal være på mindst 5 pct., før forsikringsselskabet udbetaler erstatning.

Er vores barn dækket af min ulykkesforsikring?

Det er forskelligt fra selskab til selskab, om børn er dækket på forældrenes ulykkesforsikring eller om de skal have deres egen forsikring. I er derfor nødt til at tjekke med jeres forsikringsselskab.

 

Forsikringsselskabet får heller ikke automatisk besked om, at I har fået en datter, så derfor skal hun noteres på jeres forsikring, hvis det er muligt og ellers skal der købes en ny forsikring.

 

I kan fx benytte www.forsikringsguiden.dk til at sammenligne priser og dækninger på børneulykkesforsikring.

Vores datter er lige startet i 0. klasse. Hvordan er det nu med forsikringen, hvis hun kommer til skade, mens hun er i skole eller SFO? Og hvad hvis skolen udleverer iPads til eleverne?

Skolen har ikke en ulykkesforsikring, som dækker jeres datter, mens hun er i skole eller SFO. Der vil derfor heller ikke være mulighed for at få erstatning fra skolen i tilfælde af en ulykke, medmindre ulykken sker på grund af fejl eller forsømmelser fra skolens side. I skal derfor selv sørge for, at jeres datter er dækket af en ulykkesforsikring.

 

Hvis skolen udleverer iPads til eleverne, fordi de skal bruges i undervisningen, kan skolen ikke pålægge hverken elever eller forældre udgiften, hvis iPad’en går i stykker ved et hændeligt uheld. Det er skolen, der skal sørge for det.

 

I kan læse mere om det her, og I kan finde vores pjece ”Skolen og forsikringer” her

 

I pjecen kan I læse mere om børns ansvar, om ansvar for it-udstyr udleveret af skolen og om uheld i skoletiden.

Dækker ulykkesforsikringen, hvis man bliver kørt ned og ikke har haft lys på cyklen?

Som udgangspunkt vil ulykkesforsikringen dække, medmindre du har handlet groft uagtsomt. Om man har det eller ej, vil altid være en konkret vurdering i den enkelte situation.

 

Det er en rigtig god idé at tjekke op på cykel og cykellygter, når vi når denne tid, da man godt kan blive overrasket over, at det pludselig er mørkt. Og skulle man stå i en situation, hvor man har glemt lygterne eller de ikke virker, så er det bedre at stå af og trække cyklen eller lade den stå.

 

Du kan finde gode råd til lys på cyklen her

Jeg er kommet til skade på en skiferie, skal jeg anmelde det til både rejseforsikringen og ulykkesforsikringen?

Skaden skal anmeldes til begge forsikringer, da de ikke må udveksle oplysninger. Heller ikke selvom det er samme forsikringsselskab.

 

Din ulykkesforsikring dækker, hvis du får et varigt mén pga. ulykken, og så kan den også dække udgifter til behandling hos fx fysioterapeut, kiropraktor og lign.

 

Hvordan rejseforsikringen gør erstatningen op, afhænger meget af vilkårene for din forsikring. Nogle selskaber betaler erstatning til den, der er kommet til skade/er blevet syg og højst en anden rejseledsager, og nogle selskaber betaler erstatning ud rejsens samlede pris.

Min søn er faldet og har slået sine tænder. Hvor lang tid dækker ulykkesforsikringen?

Det er en rigtig god idé at anmelde det til ulykkesforsikringen. Også selvom det ikke umiddelbart ser ud til, at de blivende tænder har taget skade.

 

Ulykkesforsikringen registrerer skaden, og så kan I altid vende tilbage senere, hvis det skulle vise sig, at der alligevel er sket skade på de blivende tænder.

 

Ofte kan man først færdigbehandle eventuelle skader, når barnet er færdigudvokset, og derfor vil man på de fleste forsikringer få færdigbehandlet en tandskade indtil barnet er i midt 20’erne. Tjek med dit forsikringsselskab, hvad der præcis gælder, når du anmelder skaden.

Dækker min ulykkesforsikring, hvis jeg kommer til skade mens jeg hjælper min nabo?

Hvis man kommer til skade, mens man hjælper en nabo eller et familiemedlem, kan det være omfattet af ”Lov om arbejdsskade”, og skaden skal derfor anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring AES. Du kan læse mere om dækning for vennetjenester her.

 

Hvis du har en heltidsulykkesforsikring, er du dækket hele døgnet, men har du kun en fritidsulykkesforsikring, vil den ikke dække, hvis skaden sker, mens du udfører arbejdet for andre.

 

Det er derfor en god idé at sætte sig ind, hvilke forsikringer man har, inden man begiver sig ud i vennetjenester som den.

 

Du kan læse mere i vores pjece om vennetjenester og forsikring her.

Ingen resultater fundet
Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.