Tema
Debat

Hus- og fritidshusforsikring

Her finder du svar på udvalgte spørgsmål til hus- og fritidshusforsikring.
Dækker min forsikring stormskader, der alene rammer mine træer?

Nej, husforsikringen dækker ikke stormskade på haveanlæg eller udgifter til oprydning som følge af væltede træer.

Dækker husforsikringen skader som følge af oversvømmelse efter en storm?

Nej, som udgangspunkt dækker ingen forsikringer skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. Der kan være hjælp at hente fra Stormrådet. Læs mere om dine erstatningsmuligheder på www.stormraadet.dk

Hvilken forsikring dækker, hvis min nabos træ vælter ind til mig i en storm? Og kan jeg forlange at træet bliver fældet?

For at du kan kræve, at din nabo fælder sit træ, skal der være en begrundet mistanke om, at der er noget galt med træet, og at det kan medføre en skade. Er det tilfældet, er det en god idé at gøre din nabo opmærksom på problemet på skrift og tage fotos af situationen.

Hvis din nabos træ vælter ind på din grund i en storm, skal du anmelde skaden til din egen husforsikring. Din husforsikring dækker skader på dit hus efter nedstyrtende ting samt storm, når der har været vindstød på mindst 17,2 meter per sekund. På www.forsikringsvejret.dk kan du tjekke, hvor meget det har blæst på et bestemt tidspunkt på en bestemt adresse.

Forsikringen dækker normalt kun oprydning af bygningsdele, og dermed ikke bortskaffelse af et træ. Dog kan udgiften til at fjerne træet fra fx dit tag være dækket, da formålet er at begrænse skaderne på dit hus.

Hvis ikke din egen forsikring dækker dine skader, eller hvis du har en selvrisiko på din forsikring, kan du normalt kun kræve erstatning af din nabo, hvis han har båret sig uansvarlig ad, fx hvis han har været bekendt med, at træet har været sygt, og han har undladt at gøre noget ved det. Er der ikke tegn på sygdom i træet, må du altså selv betale for udbedring af dine skader og/eller din selvrisiko

Min vandvarmer er faldet ned af væggen. Min forsikring vil kun betale for det, som vandvarmeren ødelagde i faldet, og ikke for en ny vandvarmer. Kan det passe?

De fleste husforsikringer dækker ”pludselig skade”. For at man kan anse en skade for pludselig, skal både årsagen til at skaden opstår og dens virkning være øjeblikkelig og uventet. Skadens årsag og virkning skal altså være sket samtidig. I praksis betyder det, at forsikringen ikke dækker den genstand, der falder ned og bliver ødelagt, hvis ikke årsagen til, at den falder ned, er pludselig.

Jeg kan godt forstå, at du oplever det som pludseligt, fordi din vandvarmer har siddet på væggen i mange år uden problemer. Højst sandsynligt er den faldet ned, fordi skruerne, som vandvarmeren var hængt op med, har løsnet sig. Da skruerne har arbejdet sig ud af væggen over tid, er årsagen ikke pludselig. Det betyder med andre ord, at du selv må betale for en ny vandvarmer. Hvad angår skaderne på dit skab og dit gulv, er ødelæggelserne sket øjeblikkeligt, idet vandvarmeren rammer dem i faldet. Du kan finde kendelser på området hos Ankenævnet for Forsikring på www.ankeforsikring.dk.

Hvilken forsikring dækker, hvis nogen kommer til skade på mit fortov, fordi min lejer glemmer at rydde sne?

Som hovedregel har grundejeren ansvaret for fx snerydning. Det er derfor også dig, der hænger på erstatningen, hvis andre kommer til skade pga. manglende snerydning. De fleste husforsikringer indeholder dog en ansvarsforsikring, som dækker, hvis enten ejeren eller brugeren af et hus er skyld i, at andre kommer til skade. Men skriv i lejekontrakten, hvem der har hvilke pligter.

Kan det være rigtigt, at jeg skal betale min selvrisiko, selvom en håndværker er skyld i uheldet?

Har du købt dine forsikringer med en selvrisiko, skal du selv betale det beløb, der fremgår af din forsikringsaftale. Det gælder som hovedregel også, selvom andre er skyld i din skade. Dit forsikringsselskab lægger med andre ord ikke ud for selvrisikobeløbet.

Det, du kan gøre, er at forsøge at få dækket din selvrisiko hos håndværkeren. Få ham til at anmelde skaden til sit forsikringsselskab. Hvis håndværkeren ikke har en forsikring, eller han også har en selvrisiko på sin forsikring, der er større end din, er det en sag mellem dig og håndværkeren.

Kan jeg få dækket ekstraudgifter til mad i stedet for at blive genhuset?

I forbindelse med en større skade dækker forsikringen rimelige og nødvendige merudgifter til genhusning. Der kan i stedet for genhusning være mulighed for alternative løsninger, som fx en skurvogn på egen matrikel, godtgørelse af ekstra udgifter til kost, når man ikke har eget køkken osv. Men det er alt sammen noget, man skal aftale med sit forsikringsselskab.

Hvorfor dækker sommerhusforsikringen ikke tyveri af indbo fra min terrasse?

Det er sådan, at ting som bliver stjålet uden for en bygning forsikringsmæssigt bliver betragtet som ”simpelt tyveri”. De fleste sommerhusforsikringer dækker kun simpelt tyveri, når huset er beboet. Når du ikke opholder dig i sommerhuset, kan det være en god ide at fjerne/låse værdifulde ting inde i fx et skur.

Et sommerhus bliver normalt betragtet som ubeboet, når der ikke finder overnatning sted i huset. Weekendophold eller lignende betyder ikke, at stedet er beboet i den mellemliggende tid. Der kan være nogle selskaber, som dækker visse ting udendørs i sommerperioden, men det skal i givet fald stå i dine forsikringsvilkår, hvis der er særlige regler. Hvis tyveriet er sket efter, at du har forladt dit sommerhus, kan det være årsagen til, at du ikke kan få dækket de ting, som du har fået stjålet fra din terrasse.

Hvorfor skal jeg betale selvrisiko flere gange efter et rotteangreb?

Du skal betale en selvrisiko pr. skade. Hvor mange skader, der er tale om, og dermed hvor mange selvrisici, du skal betale, er selvfølgelig altid en konkret vurdering.

Generelt har det betydning for antallet af skader, hvad årsagen til skaderne er, hvor mange ledninger der er sket skade på, og hvor de er placeret i forhold til hinanden.

Er du utilfreds med dit forsikringsselskabs afgørelse, har du altid mulighed for at klage til dit forsikringsselskab. Hvis selskabet holder fast i deres afgørelse, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring mod et gebyr på 200 kr.

Ankenævnet for Forsikring har afgjort masser af sager på dette område, så inden du klager, vil jeg anbefale dig at tjekke, om du kan finde relevante kendelser på deres hjemmeside – www.ankeforsikring.dk

Dækker forsikringen, hvis der går ild i mit juletræ

Julehyggen giver desværre anledning til mange brande i december. Brandvæsenet har ca. 35 pct. flere udkald i private hjem i julemåneden, og forsikringsselskaberne får næsten dobbelt så mange anmeldelser om brand i december i forhold til resten af året.

Mange brande i private hjem kan undgås, hvis alle i familien er opmærksomme. Men generelt skal der meget til for, at en brandforsikring ikke dækker. Man skal opføre sig groft uagtsomt, dvs. man skal gøre noget, der er indlysende farligt for, at man kan få nedsat eller helt afvist sin erstatning. Det er selvfølgelig altid en konkret vurdering, om man har opført sig groft uagtsomt, men det kan fx være, hvis man ryger i sengen eller ikke er omhyggelig, når man bruger brandfarlige væsker.

Men når det er sagt, kan gran og levende lys i sig selv være en farlig cocktail, særligt jo tættere vi kommer på julen, og hvis træet er fældet længe inden. Derfor bør du selvfølgelig gøre, hvad du kan for at undgå brand. Det kan du gøre:

  • Hav altid vand i nærheden
  • Gå og sov aldrig fra levende lys
  • Placér aldrig levende lys i nærheden af andet brandbart, fx gardiner, i bogreoler, under hylder/skabe eller ovenpå elektriske apparater
  • Tjek, at dine røgalarmer virker.

Du kan få flere gode råd på vores hjemmeside: goo.gl/iptcoE.

Dækker min forsikring brandmærker efter en stjernekaster, når jeg selv har inviteret gæster?

Skader fra eksempelvis eksploderet fyrværkeri, bordbomber eller lignende er dækket af en almindelig husforsikring. Skader som skyldes gnister fra fx stjernekastere, som tabes på gulvet og laver brandmærker, svideskader eller huller, er derimod ikke dækket.

Det skyldes, at forsikringen kun dækker brand, der breder sig med flammer. Derfor er det altid en god ide at tænde stjernekastere udenfor.

Når man har gæster, accepterer man en vis risiko for, at der kan opstå skader. Det er uanset, om gæsterne er inviteret eller dukker op uanmeldt. Derfor skal man efter almindelig retspraksis normalt ikke erstatte noget, hvis man under et besøg laver en mindre tingskade, fx spilder et glas vin.

Selvom domstolene ofte ikke mener, at man er ansvarlige for sådanne skader, kan gæstens (din datters venners) indboforsikring alligevel dække småskader, som sker under besøg hos andre, de såkaldte ”gæstebudsskader”. Men du vil i givet fald ikke få fuld erstatning, da der normalt er en særlig selvrisiko på den type skader. Gæsternes forsikring dækker derimod ikke, hvis der er tale om et hændeligt uheld, dvs. at de er helt uden skyld i uheldet. 

Du må derfor prøve at få gæsterne til at anmelde uheldet til deres private ansvarsforsikring (en del af indboforsikringen).

Hvorfor skal jeg selv betale, når der opstår forskelle på mine vægfliser efter en rørskade?

Din husforsikring erstatter det, som det vil koste at genoprette det, der er sket skade på. Forsikringen betaler normalt ikke erstatning for den forskel, der kan opstå mellem det beskadigede og ubeskadigede i forbindelse med reparation af en skade. Heller ikke selv om det ikke er muligt at skaffe de samme materialer, som de skadede.

I dit tilfælde betyder det, at du som hovedregel kan få erstattet udgiften til at genoprette røret og fliserne på den væg, som er ødelagt. Derfor er det helt efter bogen, at dit selskab har givet dig besked om, at du selv må betale for at få udskiftet fliserne på de resterende to vægge, hvis du ønsker det.

Nogle selskaber tilbyder en udvidet dækning for kosmetiske forskelle mellem fx fliser/klinker, trægulve, glas og kummer. Havde du købt sådan tilvalgsdækning, ville din forsikring betale et tilskud til at få udskiftet de ubeskadigede fliser, typisk 50 % af udgifterne.

Hvis du ønsker at sikre dig mod kosmetiske forskelle i fremtiden, må du spørge dit selskab, om de tilbyder denne type dækningen.

Kan jeg kræve erstatning af min udlejer, når jeg er faldet på hans glatte fortov?

Som hus- og grundejer har man ansvaret for at rydde sit fortov for sne og sikre, at der ikke er glat. Det skal ske hurtigst muligt, efter sneen er faldet.

 

Når du bor i lejlighed, er det din udlejer, der skal sørge for snerydning og glatførebekæmpelse på fortove, trapper, stier osv., der hører til grunden. Har din udlejer ikke gjort det, kan han/hun komme til at betale for dine skader. Ansvaret er dog ofte dækket af udlejerens forsikring. For de fleste hus- og ejendomsforsikringer indeholder en hus- og grundejeransvarsforsikring, som dækker, hvis man som ejer/bruger af en ejendom er skyld i, at andre kommer til skade.

 

Det er altid en konkret vurdering, om din udlejer har forsømt sine forpligtelser eller ej. Som hovedregel skal der være ryddet for sne mellem kl. 7-22 på hverdage og søndag først fra kl. 8. Har det fx sneet midt om natten, eller er det begyndt at sne, mens husejeren var på arbejde, har man ikke nødvendigvis krav på erstatning. Vær også opmærksom på, at det er dig, der skal bevise, at udlejeren ikke har overholdt sine forpligtelser og er skyld i dine skader. Udsagn fra eventuelle vidner og billeder af uheldsstedet, kan være en hjælp for dig.

 

I første omgang må du få din udlejer til at anmelde uheldet til sit forsikrings-selskab. De vil herefter tage stilling til, om man kan bebrejde din udlejer, og dermed, om du kan få erstattet dine behandingsudgifter og eventuelle andre følger.

 

Hvis du ikke allerede har anmeldt det til dit eget forsikringsselskab, skal du også gøre det. Du kan nemlig også få erstatning for bl.a. varige mén og eventuelt også behandlingsudgifter fra din egen ulykkesforsikring, selvom andre er skyld i din ulykke. Du kan dog ikke få dækket mere end de faktiske udgifter. Dvs. behandlingsudgifterne bliver ikke dækket af både din ulykkesforsikring og udlejerens forsikring.

Hvordan er jeg stillet ved fejl og mangler efter en forsikringsskade?

Først og fremmest skal du kunne dokumentere, at de løse fuger skyldes håndværkerens fejl. Herudover skal du være opmærksom på, at der er særlige frister for at klage over mangler ved et udført arbejde. I mange tilfælde er mangelfuldt arbejde et mellemværende mellem kunden (dig) og håndværkeren. Men det kan afhænge af, hvem der har bestilt håndværkeren og anvist, hvordan arbejdet skal udføres.

 

Hvis du selv har bestilt håndværkeren til at udføre arbejdet, er det dig, som bygherre, der har mangelsbeføjelser. Dvs. du skal selv gøre indsigelser over for håndværkeren. Det har dit forsikringsselskab ikke ansvaret for. 

 

Ofte beder forsikringsselskaberne deres kunder om at indhente et par tilbud på at få udbedret den konkrete skade. På den baggrund vurderer de, hvor meget de kan erstatte. Men det betyder ikke nødvendigvis, at det er dem, som har rekvireret håndværkeren.

 

Er der derimod tale om mangler, som vedrører en udbedringsmetode, som dit forsikringsselskab har anvist, eller har de igangsat og entreret med håndværkeren, kan forsikringsselskabet have et ansvar. Det kræver normalt, at håndværkeren ikke vil påtage sig ansvaret og ikke afhjælper problemet.

 

Hvis du mener, at dit forsikringsselskab som rekvirent hæfter for eventuelle mangler, kan du indsende en klage til forsikringsselskabets klageansvarlige. Du finder ofte kontaktoplysningerne på selskabets hjemmeside. Afviser de fortsat at afhjælpe problemet, kan du klage over deres afgørelse til Ankenævnet for Forsikring mod et gebyr på 200 kr.

 

Hvis dit forsikringsselskab ikke har bestilt håndværkeren, og du ikke finder en løsning med håndværksfirmaet, bør du sende en klage til håndværkerfirmaet. Afviser de din klage, kan du som forbruger klage til Byggeriets Ankenævn over kvaliteten af et udført håndværksarbejde. Det koster et gebyr på 300 kr. Du kan læse mere på deres hjemmeside www.byggerietsankenaevn.dk

Ingen resultater fundet