Tema
Debat

Erstatningsansvarsloven - hvad kan du få erstattet?

I erstatningsansvarsloven kan du læse, hvad du kan kræve i erstatning af en erstatningsansvarliges forsikringsselskab.

 

Udgifter til behandling

Du kan få erstattet de udgifter til behandling, som ikke bliver betalt fra anden side (fx den offentlige sygesikring eller din egen ulykkesforsikring). Det kan være udgifter til medicin, fysioterapi, kiropraktorbehandling, hjælpemidler og hjemmehjælp, som lægen har ordineret, eller rimelige udgifter til transport til og fra behandlingssted. 

Fremtidige varige behandlingsudgifter bliver erstattet med et kapitalbeløb, der bliver udbetalt på én gang og udregnet efter regler, der er fastsat i loven. 

 

Tabt arbejdsfortjeneste

Du kan få erstattet indtægtstab som følge af uheldet. Du får erstatning fra det tidspunkt, hvor uheldet skete, og indtil du kan begynde at arbejde igen. Medfører skaden, at du vil få et varigt erhvervsevnetab, får du erstatning frem til det tidspunkt, hvor det er muligt midlertidigt eller endeligt at skønne over din fremtidige erhvervsevne. 

Svie og smerte

Godtgørelse for svie og smerte er en kompensation for det ubehag og de smerter, som et uheld medfører. Du kan få erstatning fra uheldstidspunktet og normalt så længe, du er sygemeldt. Erstatningen bliver fastsat efter en fast takst efter loven.  

Varigt mén

Hvis du får varige gener i din dagligdag på grund af uheldet, kan du kræve erstatning for varigt mén.

Størrelsen af dit mén bliver angivet i én ménprocent. Det er et lægeligt skøn, der afgør, hvor stort dit mén er. Det skal være mindst 5 pct., for at du kan få godtgørelse. Er du fyldt 40 år, bliver erstatningen reduceret.

Erstatningen bliver udbetalt på én gang efter faste takster.

Skader på ejendele

Får du ødelagt fx dit tøj, din cykel eller andre ejendele på grund af uheldet, betaler den ansvarlige eller dennes ansvarsforsikring dit økonomiske tab, medmindre din egen indboforsikring dækker dit tab.

Advokatomkostninger

Bliver din personskade dækket af en ansvarlig modparts ansvarsforsikring, kan du i visse situationer få dækket rimelige og nødvendige omkostninger til advokathjælp via denne forsikring. Dette gælder dog normalt ikke i mindre personskadesager, hvor erstatningsopgørelsen er relativt ukompliceret, men kun ved større og alvorlige personskadesager, fx hvis du mister en del af erhvervsevnen og/eller får varigt mén.  

Ofte vil modpartens ansvarsforsikringsselskab gøre dig opmærksom på denne praksis. 

 

Ofte stillede spørgsmål


 • Hvor slemt skal jeg komme til skade for at få erstatning for varige mén?

  For at få erstatning efter erstatningsansvarsloven skal din ulykke medføre et varigt mén på mindst 5 procent. 

   

  Dit mén bliver fastsat ud fra en lægelig vurdering. I Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings méntabel kan du finde en vejledende ménprocent for en given skade og dermed beregne størrelsen af din erstatning.

 • Hvor meget kan jeg kræve i erstatning for svie og smerte?

  Erstatningen for svie og smerte bliver fastsat efter en fast takst efter erstatningsansvarsloven. Du kan få erstatning fra uheldstidspunktet og normalt så længe, du er sygemeldt. Hvis du ikke bliver rask, kan du højst få godtgørelse for svie og smerte indtil méngraden – helt eller delvist - kan fastsættes, og der er et loft for godtgørelsens størrelse.

   

  Du kan se gældende takster og læse mere i vores pjece om beregning af personskadeerstatning.

   

 • Hvordan udregner man erstatningen for tingskader?

  Hvis den ødelagte ting kan repareres, er man som skadevolder forpligtet til at betale reparationsudgiften. Erstatningen kan dog ikke overstige erstatningen ved totalskade, dvs. dagsværdien svarende til genanskaffelsesprisen for den totalskadede genstand med fradrag for genstandens alder, slitage og andre omstændigheder.

   

 • Kan børn blive erstatningsansvarlige?

  Børn over 5 år bliver erstatningsansvarlige for de skader, som de laver, på samme måde som voksne gør. Når man skal vurdere, om et barn er erstatningsansvarlig, sammenligner man barnets handling med, hvordan et barn på samme alder normalt ville have opført sig. Har barnet opført sig anderledes og mere uforsigtigt end det typiske barn med tilsvarende alder, bliver barnet erstatningsansvarlig.

 • Hvor lang tid skal jeg vente på at få udbetalt erstatning?

  Godtgørelse og erstatning kan kræves betalt 1 måned efter, at skadevolderen eller dennes forsikringsselskab har været i stand til at indhente de oplysninger, der er nødvendige til at vurdere skadens omfang/størrelse. Hvis ikke skadevolderen eller dennes forsikringsselskab overholder betalingspligten, kan du kræve renter af udbetalingen. Læs mere i vores pjece om beregning af personskadeerstatning.

   

  Bemærk, at det først er muligt at fastsætte størrelsen på fx varige mén, når situationen er stabil, dvs. i de fleste tilfælde efter ca. 1 år. For erhvervsevnetab kan der gå meget længere. 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.