En arbejdsskadeforsikring er lovpligtig og sikrer alle ansatte eller deres efterladte erstatning for ulykke eller sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforhold.
Selvstændige og medarbejdende ægtefæller kan forsikre sig på samme måde som de ansatte, hvis de køber en arbejdsskadeforsikring for dem selv. 
 
En arbejdsskadeforsikring dækker kun personskader, der medfører et varigt mén. Midlertidige skader bliver dækket af arbejdsgiveren og det offentlige efter reglerne om sygedagpenge m.v.

 

Forsikringspligt

I princippet skal alle, der beskæftiger medhjælp såvel i erhverv som i privat husholdning, købe en arbejdsskadeforsikring. Forsikringspligten gælder ikke for staten og kommunerne, der forsikrer sig selv.

Hvis din virksomhed er organiseret som et aktieselskab, anpartsselskab, iværksætterselskab eller andelsselskab, så har du pligt til at sikre dig selv mod arbejdsskader. Dette gælder, selvom du er den eneste ansatte i dit selskab.

Privatpersoner, der i et kalenderår beskæftiger medhjælp i husholdningen i højst 400 timer, skal heller ikke købe en arbejdsskadeforsikring. I stedet vil en tilskadekommen medhjælp få erstatningen betalt fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). Du kan læse mere om reglerne på AES' hjemmeside.

Hvad dækker forsikringen?

Arbejdsskadeforsikringen dækker som nævnt skader, der er opstået på grund af arbejdet eller arbejdsforhold. Det vil i praksis sige:
 • En personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage
 • En erhvervssygdom.

Erstatningen

Efter en godkendt arbejdsskade giver loven mulighed for følgende erstatninger:
 • Erstatning for udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler. Ved permanente udgifter fastsættes erstatningen til et engangsbeløb
 • Erstatning for tabt erhvervsevne
 • Godtgørelse for varigt mén
 • Overgangsbeløb ved dødsfald til ægtefælle eller til samlever, når samlivet har bestået i to år inden dødsfald
 • Erstatning for tab af forsørger.

Hvor køber man forsikringen?

Den lovpligtige arbejdsskadesforsikring er delt i to forsikringer - en ulykkesdel og en erhvervssygdomsdel, og man skal købe dem i to forskellige selskaber. 

Ulykkesdelen kan man købe i et forsikringsselskab, som sælger arbejdsskadeforsikringer. Erhvervssygdomsdelen køber du i Arbejdsmarkeds Erhvervssygdomssikring (AES). Du kan læse mere om sikring mod erhvervssygdomme på deres hjemmeside.

Har du ansatte men ikke et SE-nummer, skal du selv sørge for tilmelding til AES. Det kan eksempelvis være, hvis du har ansat en au-pair.

Når arbejdsgiver er skyld i skaden

Er din arbejdsgiver eller en anden person skyld i arbejdsulykken, kan du få erstatning for svie og smerte. Det vil være en fast takst pr. sygemeldt dag. Har skaden medført et løntab, kan man også kræve dette erstattet af den erstatningsansvarlige person. 

Disse erstatningskrav bliver ikke betalt af en arbejdsskadeforsikring, men af den erstatningsansvarlige eller dennes ansvarsforsikring.

 

Ofte stillede spørgsmål


 • Hvem har ansvaret for at købe en arbejdsskadeforsikring?

  Alle arbejdsgivere, som beskæftiger personer, der er ansat til at udføre arbejdet i Danmark, har pligt til at købe en arbejdsskadeforsikring for sine medarbejdere. Dette gælder uanset om arbejdet er lønnet eller ulønnet, og om det er er varigt, midlertidigt eller forbigående.

  Undtaget er privatpersoner, som har ansat medhjælp, der arbejder i den private husholdning i mindre end 400 timer om året. Det samme gælder for stat og kommune, som har lov til at være selvforsikrede. 

  Læs mere om arbejdsskadeforsikring til medarbejdere hos AES

 • Hvem dækker en arbejdsskadeforsikring?

  En lovpligtig arbejdsskadeforsikring dækker alle virksomhedens ansatte. Forsikringen sikrer også erstatning til den ansattes efterladte i tilfælde af dødsfald, der skyldes arbejdet eller arbejdsforhold.

  Selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller er ikke dækket af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, men de kan købe en selvstændig arbejdsskadeforsikring på frivillig basis. 

 • Hvornår dækker en arbejdsskadeforsikring?

  En arbejdsskadeforsikring dækker, hvis en ansat kommer ud for en arbejdsulykke i arbejdstiden. En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk skade, som opstår efter en hændelse eller en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for fem dage. Fx hvis en tømrer får en finger skåret af i en maskine.

  Som arbejdsgiver har du pligt til at anmelde, hvis en af dine ansatte kommer til skade ved en arbejdsulykke. Læs mere om dine pligter på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside.

   

   

 • Hvad får man i erstatning efter en arbejdsskade?

  Hvis du har været ude for en arbejdsskade, kan du være berettiget til at få erstatning efter Arbejdsskadesikringsloven. Du kan fx få erstatning for varige mén på mindst 5 procent, erstatning for tab af erhvervsevne hvis du har en varig lønnedgang på mindst 15 procent, og dækket dine udgifter til behandling fx fysioterapi.

  Hvis den ansatte afgår ved døden som følge af en arbejdsskade, kan de efterladte desuden have krav på økonomiske godtgørelse efter lovens bestemmelser.

 • Hvad koster en arbejdsskadeforsikring?

  Der er stor forskel på, hvad en arbejdsskadeforsikring koster. Prisen varierer fra forsikringsselskab til forsikringsselskab, fordi de vurderer risikoen forskelligt. Derfor er det en god ide at indhente tilbud fra flere forskellige forsikringsselskaber, når du købe en arbejdsskadeforsikring. Prisen afhænger bl.a. af,

  • Hvor mange ansatte du har
  • Hvad din virksomhed beskæftiger sig med - herunder hvad risikoen er for, at der opstår skader
  • Dit skadesforløb for tidligere år
 • Hvad sker der, hvis arbejdsgiveren ikke har købt en arbejdsskadeforsikring?

  Har arbejdsgiveren ikke købt en arbejdsskadeforsikring for sine ansatte, får arbejdsgiveren en bøde. 

  Hvis en ansat bliver ramt af en arbejdsskade, og der ikke er købt en arbejdsskadeforsikring, vil Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i første omgang betale erstatning til den ansatte. Men arbejdsgiveren vil efterfølgende blive mødt med en krav om tilbagebetaling af erstatningen til den ansatte og udgifter til sagens behandling. 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.