Tema
Debat

Byggeskadeforsikring

Alle professionelle bygherrer skal købe en byggeskadeforsikring, når de bygger boliger til private.

Formålet med en obligatorisk byggeskadeforsikring er at reducere antallet af byggeskader og beskytte forbrugeren mod de vanskeligheder, der kan være forbundet med udbedring af byggeskader.

Med en byggeskadeforsikring får forbrugeren nemlig mulighed for at gå direkte til forsikringsselskabet og få hjælp til at få udbedret skader, der er omfattet af forsikringen. Forsikringsselskabet vil hermed overtage sagen mod de ansvarlige entreprenører og/eller rådgivere.

 

Obligatorisk

En professionel bygherre, der opfører ny bebyggelse, som hovedsagelig skal anvendes til beboelse, skal købe en byggeskadeforsikring – hvad enten der er tale om opførelse af helt ny bebyggelse eller om etablering af ny beboelse i eksisterende bebyggelse gennem en væsentlig ombygning.

Det er den professionelle bygherre, der er forpligtet til at oprette og betale byggeskadeforsikringen.

Forsikringen følger bebyggelsen. Det betyder, at forsikringen bliver videreført i forhold til senere ejere af ejendommen, hvis ejendommen bliver solgt inden for forsikringens løbetid. Den, der har ret til at få skaderne udbedret, er den til enhver tid værende ejer af bebyggelsen inden for forsikringens løbetid.

Man skal ikke købe forsikringen, når man selv opfører ejendommen til eget brug. Det samme gælder ved byggeri af timesharelejligheder til feriebrug, sommerhuse og offentlige byggerier. Vælges der en model, som medfører, at byggeriet ikke er omfattet, kan der afgives en erklæring om, at byggeriet er undtaget forsikringspligten.

 

Særligt for udlejningsejendomme

Pr. 1. juli 2016 er ejendomme, der bliver anvendt til udlejning, undtaget fra kravet om byggeskadeforsikring. Undtagelsen omfatter også de tilfælde, hvor der ved en væsentlig ombygning mv. fremkommer en ny boligenhed, som skal udlejes.

Såfremt en eller flere boliger i udlejningsejendommen bliver solgt som ejer- og eller andelsbolig inden for 10 år fra færdigmeldingen, er sælgeren forpligtet til at købe en byggeskadeforsikring. Det er alene op til køber at kræve, at sælger tegner en byggeskadeforsikring på ejendommen. 

 

Tidspunkt for køb

Bygherre skal ved ansøgning om byggetilladelse sende dokumentation til kommunen for, at forsikringsselskabet har afgivet tilbud på en byggeskadeforsikring.

Ved færdigmeldelse af byggeriet skal bygherre sende dokumentation til kommunen for, at der er købt en byggeskadeforsikring, og at forsikringen er betalt.

 

10 års sikring

Den til enhver tid værende ejer af bygningen er sikret mod byggeskader i 10 år. I udlejningsejendomme er det ejeren af ejendommen, der er den sikrede.

 

Pris og selvrisiko

Prisen for forsikringen vil variere alt efter den risiko, forsikringsselskabet vurderer, der er for det enkelte byggeri.

Selvrisikoen er maksimalt 12.000 kr. pr. skade (2017). Hvis der opstår flere skader, må selvrisikoen højst være 23.000 kr. pr. bolig i forsikringens løbetid (2017). Selvrisikobeløbene bliver reguleret  hvert tredje år efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

 

Dækkede skader

Forsikringen sikrer hjælp til at få udbedret væsentlige skader, der har deres årsag i forhold ved opførelsen af byggeriet. Der kan fx være tale om projekterings-, udførelses- eller materialefejl. Byggeskaderne skal have væsentlig betydning for boligens levetid eller på afgørende måde nedsætte brugbarheden af boligen, fx skadelig forekomst af skimmelsvamp.

 

To eftersyn af bygningen

Forsikringsordningen indeholder krav om to professionelle eftersyn af byggeriet 1 år og 5 år efter byggeriets aflevering til ejeren.

Formålet med eftersynene er at opdage skaderne samt at indsamle viden om byggeskader, således at det er muligt at forebygge i det fremtidige byggeri. I forbindelse med eftersynene bliver der udarbejdet en eftersynsrapport, der bliver sendt til ejeren og forsikringsselskabet.

 

På Social- og Boligstyrelsens hjemmeside kan du finde mere information om byggeskadeforsikring.

 

Ofte stillede spørgsmål


 • Hvorfor skal man have en byggeskadeforsikring?

  Forsikringen er lovpligtig for en professionel bygherre, som opfører ny bebyggelse til beboelse. Man skal ikke købe forsikringen, når man opfører en ny ejendom til eget brug.

  Byggeskadeforsikringen er indført ved lov for at nedbringe antallet af byggeskader, og for at beskytte forbrugeren mod de problemer og omkostninger, der er forbundet med udbedring af byggeskader. 

 • Hvad er en byggeskadeforsikring?

  En byggeskadeforsikring sikrer forbrugeren hjælp til at få udbedret skader, der er omfattet af forsikringen, dvs. som skyldes byggeriets opførelse. Forsikringsselskabet vil hermed overtage sagen mod de ansvarlige entreprenører og/eller rådgivere.

 • I hvilke situationer skal man købe en byggeskadeforsikring?

  Der er forsikringspligt ved opførelse af ny bebyggelse, som hovedsagelig skal anvendes til helårsbeboelse. Der er også forsikringspligt ved ombygning af eksisterende bebyggelse, der ikke tidligere har været anvendt til helårsbeboelse, og hvor der sker en væsentlig ombygning. Følgende byggerier er undtaget fra kravet:

  • Offentligt byggeri
  • Når private bygger til sig selv – både selvbyg og egen styring af fagentrepriser
  • Renovering af eksisterende boliger
  • Fritidshuse, ferielejligheder, timeshare og lignende
  • Ejendomme der bliver anvendt til udlejning fra 2016 (dog ikke ved videresalg inden for 10 år)
 • Hvem skal købe en byggeskadeforsikring?

  Det er den professionelle bygherre, som er forpligtet til at købe og betale byggeskadeforsikringen. Forsikringen beskytter bygningsejeren/forbrugeren.

 • Er der forskel på en byggeskadeforsikring og en ejerskifteforsikring?

  En byggeskadeforsikring og en ejerskifteforsikring minder meget om hinanden, fordi de begge har en bred definition af, hvad der betragtes som en skade. Og så dækker de begge i 10 år. Men der er også en række forskelle:

  • En byggeskadeforsikring erstatter til dagsværdi, dvs. med fradrag for alder, slid m.v. Forsikringen dækker skader, som har årsag i byggeriets opførelse. Der foretages eftersyn af byggeriet 1 og 5 år efter byggeriets opførelse, og eftersynsrapporten er ofte grundlaget for, at en skade bliver opdaget.
  • En ejerskifteforsikring erstatter til nyværdi, dog med fradrag efter særlige afskrivningstabeller på udvalgte bygningsdele. Forsikringen er knyttet op på en tilstandsrapport, som udarbejdes i forbindelse med et salg, og den dækker skader pga. skjulte fejl og mangler, som var tilstede ved overtagelsen, men som ikke blev opdaget ved huseftersynet. Forsikringen dækker dermed ikke forhold, som er nævnt i tilstandsrapporten.

  Huseftersynsordningen (som benyttes ved salg af ejendomme til beboelse) har aldrig været tiltænkt ved salg af helt nyopførte huse, og der er ikke mange forsikringsselskaber, som tilbyder en ejerskifteforsikring i denne situation. Den professionelle bygherre skal købe en byggeskade inden byggeriets start. Er begge forsikringer alligevel købt, kan der være tale om dobbeltforsikring, og byggeskadeforsikringen vil altid være den primære, dvs. hvis denne dækker skaden, dækker ejerskifteforsikringen ikke. 

 • Hvor kan man købe en byggeskadeforsikring?

  Det er ikke alle forsikringsselskaber, som tilbyder en byggeskadeforsikring. På Bolig- og planstyrelsens hjemmeside kan du finde en liste over de selskaber, som udbyder byggeskadeforsikringer.

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.