Huseftersynsordningen er frivillig

Formålet med Huseftersynsordningen er gennem en frivillig ordning at begrænse problemerne med mangler ved fast ejendom på en måde, der er til fordel for både køber og sælger.

 

Sælger kan som udgangspunkt undgå at hæfte for fysiske mangler ved at sørge for at køber – inden aftalens indgåelse - får en tilstandsrapport, en elinstallationsrapport og et tilbud på en ejerskifteforsikring.

Huseftersynsordningen er en frivillig ordning, dvs. det er frivilligt for sælger, om han vil benytte ordningen. Sælger skal sikre sig, at køber er klar over, at det 10-årige sælgeransvar er bortfaldet.

 

Den frivillige Huseftersynsordning er indskrevet i love, vedtaget i Folketinget, der regulerer køb og salg af fast ejendom. Disse love sikrer forbrugernes retstilling.

 

Sælger kan dog fortsat komme til at hæfte for forhold uden for bygningen (f.eks. forurenet jord), ulovligheder (f.eks. bygninger eller bygningsdele, der er opført i strid med gældende regler), eller hvis sælger har givet ukorrekte oplysninger i forbindelse med huseftersynet (f.eks. ved at fortie skjulte skader, som sælger har kendskab til).

 

Tilstandsrapport

Tilstandsrapporten beskriver synlige skader eller tegn på skader på ejendommen. De skader, der er beskrevet i skadesoversigten, er baseret på den bygningssagkyndiges professionelle skøn og faglige vurdering.


Ejendommen er vurderet ud fra, hvad der kan forventes af en bygning af samme alder og type. Derfor nævnes forhold, der er almindelige for bygningen, nødvendigvis ikke som skader i tilstandsrapporten.


Tilstandsrapporten udarbejdes af en beskikket byggesagkyndig.
Tilstandsrapporten bestilles og betales af sælger.
Gyldighed: 6 måneder.

 

Bygningseftersyn

Bygningerne vurderes ud fra det, den bygningssagkyndige umiddelbart kan se. Eksempelvis løftes væg-til-vægtæpper ikke, og isolering i skunke eller tagrum fjernes ikke for at kigge på bagvedliggende konstruktioner.


Derfor kan der være skjulte skader, som den bygningssagkyndige ikke kan se, og som derfor ikke fremgår af tilstandsrapporten.

 

Bygningseftersynet omfatter ikke forhold, der er typiske for boligens type og alder, samt almindeligt slid er ikke en del af bygningseftersynet og fremgår ikke af tilstandsrapporten.

 

Småting og løsøre, der ikke påvirker bygningens brug eller værdi nævneværdig, bliver ikke undersøgt – det kan fx være hårde hvidevarer, almindeligt slid, udendørs svømmebassiner, markiser og baldakiner med mere.

 

Elinstallationsrapport

Elinstallationsrapporten beskriver ulovlige forhold ved elinstallationen og funktionsfejl. En installation er ulovlig, hvis den ikke lever op til de standarder og lovkrav, der var gældende, da installationen blev lavet.


Elinstallationsrapport bestilles og betales af sælger
Gyldighed: 12 mdr.

 

Eleftersynet

Den autoriserede elinstallatørvirksomhed foretager en visuel gennemgang og tager stikprøver på baggrund af erfaring og en professionel faglig vurdering. Fagpersonen undersøger installationer, som vækker opmærksomhed, eller hvor der erfaringsmæssigt ofte vil være fejl. Stikprøver udvælges systematisk, og alle typer installationer undersøges. Da det er stikprøver, kan der være ulovlige og farlige installationer i boligen, som ikke er beskrevet i rapporten.

 

Eleftersynet omfatter ikke bagatelagtige forhold, herunder sædvanligt slid og ælde, som er normalt for en elinstallation med den pågældende alder, og som ikke påvirker elinstallationernes funktionsdygtighed nævneværdigt. Eftersynet omfatter hårde hvidevarer og andre elektriske apparater.