En husforsikring dækker som udgangspunkt pludselige skader på det forsikrede hus. Forsikringen kan bestå af en brandforsikring, kaskoforsikring og en række tilvalgsdækninger. Alle huse, der er belånt, skal være brandforsikret. Øvrige dækninger på huset er frivillige.

 

I dag har langt de fleste husejere en kombineret husforsikring, der udover brandforsikringen også har en række andre nyttige dækninger.

 

 

Mangler du en husforsikring?

På Forsikringsguiden.dk kan du sammenligne pris og dækning på husforsikringer.

Forsikringsguiden

Brandforsikring

En bygningsbrandforsikring dækker på samme måde som brandforsikringen på din indboforsikring, dvs. fx brand, eksplosion, kortslutning og lynnedslag. Men på en husforsikring er det huset med faste installationer og øvrigt inventar til huset, der er forsikret. Øvrigt inventar er fx vaske- og opvaskemaskine og komfur.

 

Hvis du har lånt penge i dit hus, vil panthaverne typisk stille krav om, at du som minimum har en husforsikring, der dækker brandskader. 

 

Øvrig husforsikring - kaskoforsikring

Udover en brandforsikring omfatter den kombinerede forsikring ofte også en dækning mod andre former for bygningsskader. Andre bygningsskader kan fx være: storm-, vand- og frostskade, tyveri- og hærværksskade samt anden pludselig opstået skade.

 

 

Pludselig opstået skade

For at en skade i forsikringsmæssig forstand er opstået pludselig, skal den være uventet, og årsagen til skaden skal være pludselig, dvs. det må ikke være sket over et tidsrum. Skader efter langvarig tørke er typisk ikke dækket på husforsikring, men der kan være dækning via en offentlig ordning hos Naturskaderådet.

 

Eksempel:

En husmur slår revner i nattens løb. At muren revner, skyldes, at jorden under huset over et længere tidsrum er skyllet væk. Denne skade bliver ikke dækket, da årsagen til skaden ikke er pludselig.

 

Generelle undtagelser

Der er en række generelle situationer, hvor en husforsikring ikke dækker. Det gælder fx skader

  • Efter oversvømmelse fra hav, fjord, søer eller vandløb. I nogle tilfælde kan skaderne i stedet være dækket af Naturskaderådet.
  • Som generelt skyldes manglende vedligeholdelse
  • Udsivning fra rørinstallationer (du kan købe en udvidet dækning, som dækker udsivning fra skjulte rør)
  • Pga. regnvand, der siver ind gennem utætheder i bygningen
  • Efter grundvand, der trænger ind gennem kældervægge eller op gennem kældergulv
  • Efter opstigning af kloakvand, når der ikke har været skybrud.

Vær opmærksom på, at du hos nogle forsikringsselskaber kan købe en udvidet vandskadedækning på din private husforsikring, som også betaler erstatning i nogle af de ovennævnte tilfælde.

 

Genhusning

Kan du ikke bo i dit hus pga. en skade, der er dækket af din husforsikring, betaler forsikringsselskabet rimelige og nødvendige merudgifter til flytning og til at bo et andet sted.

 

Husejeransvarsforsikring

Når dit hus er kaskoforsikret, dækker din husforsikring også det erstatningsansvar, en husejer eller bruger kan pådrage sig, fx hvis andre falder og kommer til skade på et isglat fortov, hvor husejeren burde have gruset.

 

Retshjælpsforsikring

Husforsikringen indeholder også en retshjælpsdækning, når huset er kaskoforsikret. Den kan i nogle situationer dække en del af dine advokatudgifter ved fx uenighed om køb og salg af hus, ombygning m.m.

For at du kan bruge din retshjælpsforsikring, skal du i de fleste tilfælde først henvende dig til en advokat, der vil vejlede dig om, hvad du skal gøre. Retshjælpsforsikringen har en maksimumdækning og en selvrisiko, der er forskellig i forsikringsselskaberne. Så tjek din forsikringsaftale.

 

Udvidelsesmuligheder

Mod ekstrabetaling kan du udvide din husforsikring med en række tillægsdækninger. Her er de mest almindelige tillægsdækninger nævnt.

 

Rør/kabel- og stikledningsforsikring

Du kan udvide din husforsikring med en skjult rør- og stikledningsforsikring.

Rør- og kabelforsikringen dækker skader, der er en følge af utætheder skjulte rør og el-kabler i og under huset, fx i gulv, loft eller vægge. Det gælder også, selv om røret er tæret.

Hvor rør- og kabelforsikringen dækker husets indvendige rør, dækker stikledningsforsikringen de udvendige installationer i jorden til fx vand, varme, gas og afløb.

 

Svamp- og insektforsikring

Du kan også købe en forsikring, der dækker skade på træværk efter træødelæggende svampe- og insektangreb. Nogle forsikringer dækker også råd. Selskabernes dækning er forskellige, så tjek dine forsikringsvilkår.

 

Udvidet vandskade

En almindelig husforsikring dækker ikke alle typer af vandskader. Derfor tilbyder nogle forsikringsselskaber en udvidet vandskadedækning, som dækker nogle af de vandskader, som ikke sædvanligvis er dækket af den almindelige kaskoforsikring.

 

Skader som kan være dækket:

  • Nedbør og fygesne, som trænger ind gennem et utæt tag, væg eller fundament 
  • Udsivning fra synlige rørinstallationer og beholdere på mere end 20 liter
  • Opstigning af kloak- eller grundvand, som ikke er en følge af skybrud.

Forsikringen dækker ikke udbedring af selve årsagen til skaden, fx reparation af et utæt tag eller en radiator. 

 

Skadedyr

Du kan i nogle forsikringsselskaber købe en udvidet dækning, som dækker skader, som er lavet af fx mår, mus og rotter. Det er en forudsætning, at skadedyrene er bekæmpet, inden skaden bliver udbedret.

 

Nogle selskaber dækker eller giver også tilskud til bekæmpelse af udvalgte skadedyr. Det kan fx være hvepse, mår, rotter eller væggelus. Tjek forsikringsvilkårene i dit eget forsikringsselskab.

 

Sådan bliver erstatningen beregnet

I dag er et parcelhus, som hovedregel, forsikret til nyværdi. Ved skade bliver det beskadigede repareret eller genopført, så bygningen fremstår som før skaden.

Erstatningen kan blive nedsat, hvis huset er dårligt vedligeholdt, og hvis manglende vedligeholdelse er årsag til skaden, kan du miste retten til erstatning.

På nyere husforsikringer bruger forsikringsselskabet en række afskrivningstabeller på bestemte bygningsdele, som betyder, at erstatningen afhænger af bygningsdelens alder. Der kan også være specielle erstatningsregler for visse skadetyper. Det gælder fx kortslutningsskader og i nogle selskaber også skader på skjulte rør eller som følge af svampeangreb.

På ældre husforsikringer kan forsikringsselskabet nedsætte erstatningen, hvis det beskadigede pga.slid og alder er værdiforringet med mere end en vis procentdel, typisk 30 pct., i forhold til nyværdien. Afgørende for vurderingen er tilstand, alder og restlevetid på den beskadigede bygningsdel. Se evt. vejledningen 'Levetidstabeller' i højre side.

 

Din browser er forældet, Du bør opdateres til en moderne browser. Læs mere her.