Tema
Debat

Husforsikring

Alle huse, der er belånt, skal være brandforsikret. Øvrige forsikringer på huset er frivillige. I dag har langt de fleste husejere en kombineret husforsikring, der udover brandforsikringen også har en række andre nyttige dækninger.

En kombineret husforsikring har ikke samme navn i alle forsikringsselskaber. Den kan hedde: Husforsikring, villaforsikring, parcelhusforsikring eller husejerforsikring.

 

Brandforsikring

Bygningsbrandforsikringen dækker på samme måde som brandforsikringen af dit indbo. Men her er det huset med installationer og øvrigt inventar til huset, der er forsikret. Øvrigt inventar er fx vaske- og opvaskemaskine samt komfur.

 

Øvrig husforsikring

Udover en brandforsikring omfatter den kombinerede forsikring også dækning mod andre former for bygningsskader. Andre bygningsskader kan være: Storm-, vand- og frostskade, tyveri- og hærværksskade samt anden pludselig opstået skade.

 

Pludselig skade

For at en skade i forsikringsmæssig forstand er opstået pludselig , skal den være uventet, og årsagen til skaden skal være pludselig, dvs. det må ikke være sket over et tidsrum.

 

Eksempel:

En husmur slår revner i nattens løb. At muren revner, skyldes, at jorden under huset over et længere tidsrum er skyllet væk. Denne skade bliver ikke dækket, da årsagen til skaden ikke er pludselig.

 

Husejeransvar

Den kombinerede husforsikring dækker også det erstatningsansvar, en husejer kan pådrage sig, fx hvis andre falder og kommer til skade på et isglat fortov, hvor husejeren burde have gruset.

 

Genhusning

Kan du ikke bo i dit hus pga. en skade, der er dækket af forsikringen, betaler forsikringsselskabet rimelige og nødvendige merudgifter til flytning og til at bo et andet sted.

 

Retshjælpsforsikring

Forsikringen har også en retshjælpsdækning, der i nogle situationer kan dække en del af dine advokatudgifter ved fx uenighed om køb og salg af hus, ombygning m.m.

For at du kan bruge retshjælpsforsikringen, skal du i de fleste tilfælde først henvende dig til en advokat, der vil vejlede dig om, hvad du skal gøre.  Retshjælpsforsikringen har en maksimumdækning og en selvrisiko, der er forskellig i forsikringsselskaberne. Så tjek din forsikringsaftale.

 

Rør/kabel- og stikledningsforsikring

Mod ekstrabetaling kan du udvide forsikringen med en skjult rør- og stikledningsforsikring.

Rør- og kabelforsikringen dækker skader, der er en følge af utætheder skjulte rør og el-kabler i og under huset, fx i gulv, loft eller vægge. Det gælder også, selv om røret er tæret.

Hvor rør- og kabelforsikringen dækker husets indvendige rør, dækker stikledningsforsikringen de udvendige installationer i jorden til fx vand, varme, gas og afløb.

 

Svamp- og insektforsikring

Du kan også købe en forsikring, der dækker skade på træværk efter træødelæggende svampe- og insektangreb. Nogle forsikringer dækker også råd. Selskabernes dækning er forskellige, så tjek dine forsikringsvilkår.

 

Sådan bliver erstatningen beregnet

I dag er et parcelhus, som hovedregel, forsikret til nyværdi. Ved skade bliver det beskadigede repareret eller genopført, så bygningen fremstår som før skaden.

Erstatningen kan blive nedsat, hvis huset er dårligt vedligeholdt, og hvis manglende vedligeholdelse er årsag til skaden, kan du miste retten til erstatning.

På nyere husforsikringer bruger forsikringsselskabet en række afskrivningstabeller på bestemte bygningsdele, som betyder, at erstatningen afhænger af bygningsdelens alder. Der kan også være specielle erstatningsregler for visse skadetyper. Det gælder fx kortslutningsskader og i nogle selskaber også skader på skjulte rør eller som følge af svampeangreb.

På ældre husforsikringer kan forsikringsselskabet nedsætte erstatningen, hvis det beskadigede pga.slid og alder er værdiforringet med mere end en vis procentdel, typisk 30 pct., i forhold til nyværdien. Afgørende for vurderingen er tilstand, alder og restlevetid på den beskadigede bygningsdel. Se evt. vejledningen 'Levetidstabeller' i højre side.