Indboforsikringen omfatter alle de ting, der naturligt hører til i et hjem. Det gælder også haveredskaber, hobby- og campingudstyr. Indboforsikringen dækker også lånt og lejet indbo, når du bærer risikoen for tingene. 

 

Så meget skal du forsikre dig for

Forsikringssummen på din forsikring skal altid mindst svare til forsikringsværdien af indboet. Dvs. hvad det vil koste at genanskaffe alt dit indbo i tilfælde af en totalskade – fx en brand.

Du er selv ansvarlig for, at forsikringssummen er rigtig. Brug derfor lidt ekstra tid, når du skal vælge forsikringssummen på din indboforsikring.

 

Du er underforsikret, når forsikringssummen er mindre en værdien af dit indbo. I tilfælde af en skade betyder det, at erstatningen bliver mindre, end hvad det koster at genanskaffe det ødelagte. Ved underforsikring bliver erstatningen regnet ud efter denne formel:

Erstatning = skade x forsikringssum

                           forsikringsværdi

 

Eksempel:

Er forsikringsværdien af dit indbo 800.000 kr. og din forsikringssum kun på 400.000 kr., vil der blive udbetalt halv erstatning for din skade.

Er din forsikringssum større end dine værdier, er du overforsikret.

Forsikringsselskabet betaler i den situation alene erstatning for din skade og ikke for det, du har betalt for meget i forsikring.

Ud over en ansvars- og en retshjælpsforsikring indeholder indboforsikringen nedenstående dækninger.

Brandforsikring

Brandforsikringen dækker, når der har været ild i dit indbo samt skader, der sker under brandslukningen. Ting, der med vilje bliver udsat for ild eller varme og bryder i flammer, er ikke dækket. Herudover er skader efter lynnedslag og kortslutning typisk også dækket. På nogle forsikringer skal du købe en særlig el-skade forsikring.

​Tyveriforsikring

Din forsikring dækker, hvis dine ting bliver stjålet. Men dækningen er forskellig alt efter, hvordan dine ting bliver stjålet. Herudover kan der være forskel på forsikringsselskabernes tyveridækning, fx med hensyn til sum og selvrisiko. Derfor er det vigtigt, at du tjekker, hvilke regler der gælder for din forsikring.

Indbrudstyveri, åbenlyst tyveri (ran) og røveri

Selvom din forsikring dækker, hvis du får stjålet dine ting ved indbrudstyveri, åbenlyst tyveri (ran) eller røveri, er der oftest særlige begrænsninger på din forsikring alt efter, hvilke ting eller hvorfra de bliver stjålet, fx i form af et fast beløb eller en vis procentdel af forsikringssummen på din forsikring.

Simpelt tyveri

Al anden form for tyveri kalder forsikringsselskaberne simpelt tyveri.

Eksempler på simpelt tyveri:

  • Tyven kravler ind af et åbent vindue
  • Tyv går ind af den åbentstående terrassedør
  • Tyv stjæler din pung, uden du bemærker det.
  • Tyveri fra en aflåst bil.

Ved simpelt tyveri bliver penge, smykker samt guld- og sølvting aldrig erstattet, og andre tyvetækkelige ting – også betegnet som "særligt privat indbo" – er oftest kun dækket med en vis procentdel af din forsikringssum. Hvordan din forsikring dækker simpelt tyveri, kan du læse i dine forsikringsvilkår.

Politianmeld altid tyveri

For at få erstatning skal du anmelde tyveriet til politiet så hurtigt som muligt. Det gælder også, hvis tyveriet sker i udlandet, og her er det altid en god idé at få en skriftlig kvittering på anmeldelsen.

Vandskadeforsikring

Din forsikring dækker, hvis dit indbo bliver ødelagt pga. pludselig udstrømning fra husets installationer eller beholder på mindst 20 liter.

Siver vandet langsomt ud, fx fra en utæt radiator, eller trænger regnvand ind gennem dit tag, er skaden normalt ikke dækket. Bor du til leje, kan din forsikring i visse tilfælde dække.

Vandskade efter et voldsomt tø- eller skybrud, hvor vandet ikke kan komme væk og derved oversvømmer boligen eller trænger op gennem kloakken, er også dækket af forsikringen, når afløbene i øvrigt er utilstoppede, normalt konstruerede og vedligeholdte.

Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb

Oversvømmelse fra hav, fjord, søer eller vandløb er som hovedregel ikke dækket af din forsikring. I nogle tilfælde kan skaderne i stedet være dækket af Stormrådet.


Hvis der er sket en skybrudsskade på en bygning, som samtidig er ramt af en oversvømmelsesskade fra en å, sø eller vandløb, som er omfattet af Stormrådets oversvømmelsesordning, kan forsikringsselskabet dog komme til at dække hele skaden, når de ikke kan opdele skaderne.

 

Start altid med at kontakte dit eget forsikringsselskab, da de vurderer, om der er tale om en forsikringsskade. Hvis skaden ikke er dækket af din egen forsikring, kan du udfylde Stormrådets anmeldelsesblanket og sende den til dit forsikringsselskab. Du kan finde mere information på Stormrådets hjemmeside.

Hærværksskader

Forsikringen betaler erstatning, hvis dit indbo i hjemmet har været udsat for hærværk.

Køle- og dybfrostskader

Bliver dine madvarer i køleskab eller fryser ødelagt pga. en tilfældig strømafbrydelse, bliver de ødelagte varer erstattet. Dækningen kan være begrænset til et fast beløb eller en procentdel af forsikringssummen. Har du selv eller et familiemedlem afbrudt strømmen, er der ingen dækning.

Rejsegodsdækning

Dit indbo er forsikret under rejser og midlertidigt ophold overalt i udlandet i indtil 3 måneder. Dækningen og begrænsningerne i forsikringen er de samme som herhjemme. Ved udlandsrejser er dækningen dog ofte begrænset til en vis procentdel af forsikringssummen på din indboforsikring. Læs dine forsikringsvilkår i god tid før rejsen.

Færdselsuheld

Forsikringen dækker også, når dine eller familiens ting bliver ødelagt ved færdselsuheld. Skader på køretøjet, fx din cykel, bliver typisk ikke erstattet af din indboforsikring.

Identitetstyveri

Nogle indboforsikringer tilbyder hjælp, hvis dine personlige oplysninger og identitet bliver misbrugt. Det kan fx være, hvis du modtager regninger for noget, du ikke har købt, eller nogen stifter gæld i dit navn. Nogle selskaber dækker også misbrug på fx sociale medier. Tjek med dit forsikringsselskab, hvordan de dækker.

Du kan typisk få råd og vejledning i forbindelse med identitetstyveriet, det kan fx være kontakt til kreditorer eller afvisning af uberettigede krav. Forsikringen dækker med andre ord det praktiske oprydningsarbejde, men den dækker ikke dit økonomiske tab.